(en)Katalog ECTS

Scenario of an urban educational trip in a historical and artistic context

(en)Pedagog: dr Olaf Kwapis

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Didactic methods

Problemowy wykład wprowadzający, przeglądowe prezentacje studentów podczas zajęć, praktyka terenowa (opis dzieła sztuki lub wywiad pogłębiony).

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończony pierwszy semestr studiów na kierunku historia sztuki.

Final requirements

Zaliczenie projektu będzie polegało na faktycznym lub wirtualnym przeprowadzeniu współuczestników zajęć przez trasę wycieczki dydaktycznej. Kryteria oceny uwzględniać będą poprawność i zakres przekazywanej wiedzy o obiektach, miejscach, przewidywaną skuteczność edukacyjną projektu (m.in. oryginalność oraz innowacyjność proponowanych w scenariuszu formy realizacji wycieczki) oraz potencjał perswazyjno-marketingowy scenariusza.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie projektu będzie polegało na faktycznym lub wirtualnym przeprowadzeniu współuczestników zajęć przez trasę wycieczki dydaktycznej. Kryteria oceny uwzględniać będą poprawność i zakres przekazywanej wiedzy o obiektach, miejscach, przewidywaną skuteczność edukacyjną projektu (m.in. oryginalność oraz innowacyjność proponowanych w scenariuszu formy realizacji wycieczki) oraz potencjał perswazyjno-marketingowy scenariusza.

Teaching goals (program content, subject description)

Zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji teoretycznych oraz ich wdrożenie w procesie przygotowania zadania projektowego (koncepcja i stworzenie scenariusza).

Compulsory literature used during classes

Krautheimer, Richard. Rome : Profile of a City, 312 - 1308 / by Richard Krautheimer. Princeton, N.J: Princeton Univ. Press, 1980.

Kwapis, Olaf. Do Rzymu! : sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575) / Olaf Kwapis. Warszawa: Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2014.

Trybuś, Jarosław. “Warszawa niezaistniała : niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego / Jarosław Trybuś.” Muzeum Powstania Warszawskiego [etc.], 2012.

Additional literature recommended for the student's self learning

Chomątowska, Beata. Stacja Muranów / Beata Chomątowska. Wyd. 2. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
Pańków, Lidia. Bloki w słońcu : mała historia Ursynowa Północnego / Lidia Pańków. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
Trybuś, Jarosław. Przewodnik po warszawskich blokowiskach / Jarosław Trybuś. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student potrafi samodzielnie opracować scenariusz wycieczki dydaktycznej.

Student potrafi przeprowadzić wycieczkę dydaktyczną według własnego projektu i scenariusza.

Student potrafi samodzielnie wybrać i uzasadnić merytorycznie wybór miejsca wycieczki dydaktycznej.

Student potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, niezbędną do zgromadzenia literatury pomocnej i wymaganej do stworzenia opisu istotnych cech miejsca, które zostało wskazane jako obszar prezentacji podczas wycieczki.

Student zna zasady tworzenia konspektu wycieczki dydaktycznej, który jest podstawą stworzenia scenariusza, a następnie przeprowadzenia wycieczki.

Student posiada wiedzę historyczną oraz w zakresie historii sztuki, architektury i urbanistyki na temat miejsc, które są przedmiotem opisu w ramach projektu.

 

Student rozumie potrzebę ujmowania dziejów człowieka w powiązaniu z dziedzictwem kultury materialnej.

Student rozpoznaje wartość pogłębionych studiów zogniskowanych wokół wybranego miejsca dla transmisji dziedzictwa.

Student ma świadomość wagi i znaczenia uczestnictwa w procesie podmiotowo rozumianej edukacji, prowadzącej do rekonstrukcji oraz utrwalenia istotnych składników wspólnoty symbolicznej własnego i/lub cudzego kręgu kulturowego.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 45 4 research project 45h
research project [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10503