Katalog ECTS

Scenariusz miejskiej wycieczki dydaktycznej w kontekście historycznym i artystycznym

Pedagog: dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Problemowy wykład wprowadzający, przeglądowe prezentacje studentów podczas zajęć, praktyka terenowa (opis dzieła sztuki lub wywiad pogłębiony).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończony pierwszy semestr studiów na kierunku historia sztuki.

Wymagania końcowe

Zaliczenie projektu będzie polegało na faktycznym lub wirtualnym przeprowadzeniu współuczestników zajęć przez trasę wycieczki dydaktycznej. Kryteria oceny uwzględniać będą poprawność i zakres przekazywanej wiedzy o obiektach, miejscach, przewidywaną skuteczność edukacyjną projektu (m.in. oryginalność oraz innowacyjność proponowanych w scenariuszu formy realizacji wycieczki) oraz potencjał perswazyjno-marketingowy scenariusza.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie projektu będzie polegało na faktycznym lub wirtualnym przeprowadzeniu współuczestników zajęć przez trasę wycieczki dydaktycznej. Kryteria oceny uwzględniać będą poprawność i zakres przekazywanej wiedzy o obiektach, miejscach, przewidywaną skuteczność edukacyjną projektu (m.in. oryginalność oraz innowacyjność proponowanych w scenariuszu formy realizacji wycieczki) oraz potencjał perswazyjno-marketingowy scenariusza.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji teoretycznych oraz ich wdrożenie w procesie przygotowania zadania projektowego (koncepcja i stworzenie scenariusza).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Krautheimer, Richard. Rome : Profile of a City, 312 - 1308 / by Richard Krautheimer. Princeton, N.J: Princeton Univ. Press, 1980.

Kwapis, Olaf. Do Rzymu! : sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575) / Olaf Kwapis. Warszawa: Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2014.

Trybuś, Jarosław. “Warszawa niezaistniała : niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego / Jarosław Trybuś.” Muzeum Powstania Warszawskiego [etc.], 2012.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Chomątowska, Beata. Stacja Muranów / Beata Chomątowska. Wyd. 2. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
Pańków, Lidia. Bloki w słońcu : mała historia Ursynowa Północnego / Lidia Pańków. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
Trybuś, Jarosław. Przewodnik po warszawskich blokowiskach / Jarosław Trybuś. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi samodzielnie opracować scenariusz wycieczki dydaktycznej.

Student potrafi przeprowadzić wycieczkę dydaktyczną według własnego projektu i scenariusza.

Student potrafi samodzielnie wybrać i uzasadnić merytorycznie wybór miejsca wycieczki dydaktycznej.

Student potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, niezbędną do zgromadzenia literatury pomocnej i wymaganej do stworzenia opisu istotnych cech miejsca, które zostało wskazane jako obszar prezentacji podczas wycieczki.

Student zna zasady tworzenia konspektu wycieczki dydaktycznej, który jest podstawą stworzenia scenariusza, a następnie przeprowadzenia wycieczki.

Student posiada wiedzę historyczną oraz w zakresie historii sztuki, architektury i urbanistyki na temat miejsc, które są przedmiotem opisu w ramach projektu.

 

Student rozumie potrzebę ujmowania dziejów człowieka w powiązaniu z dziedzictwem kultury materialnej.

Student rozpoznaje wartość pogłębionych studiów zogniskowanych wokół wybranego miejsca dla transmisji dziedzictwa.

Student ma świadomość wagi i znaczenia uczestnictwa w procesie podmiotowo rozumianej edukacji, prowadzącej do rekonstrukcji oraz utrwalenia istotnych składników wspólnoty symbolicznej własnego i/lub cudzego kręgu kulturowego.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 45 4 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10503