(en)Katalog ECTS

History of philosophy

(en)Pedagog: dr hab. Aleksander Zbrzezny

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

wpisanie na drugi rok studiów

Final requirements

Znajomość treści zajęć oraz wybranej z listy lektury.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Ocenie podlega wiedza w zakresie określonym programem zajęć oraz znajomość wybranej z listy lektury.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z historią filozofii. W trakcie zajęć omówieni zostaną najważniejsi autorzy oraz problemy, od starożytności po współczesność. Studenci poznają filozoficzną terminologię i poszerzają wiedzę ogólną.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

Semestr I

1.      Czym jest filozofia? Specyfika filozofii na tle innych aktywności teoretycznych i kulturowych. Filozofia wobec mitu, filozofia wobec nauki. Historia filozofii a historia kultury. Kwestie organizacyjne.

2.      Początki filozofii. Tales, Anaksymander, Anaksymenes. Pitagoras, Heraklit i eleaci. Myśl Demokryta.

3.      Sofiści i ich rola w kulturze i polityce Grecji. Działalność i myśl Sokratesa.

4.      Filozofia Platona. Teoria idei, teoria poznania. Fajdros, Teajtet, Sofista, Uczta, Timajos, Menon.

5.      Myśl polityczna Platona – Państwo i Prawa.

6.      System filozoficzny Arystotelesa. Podział nauk, organon, metafizyka. Pisma przyrodnicze.

7.      Etyka nikomachejska i Polityka Arystotelesa.  

8.      Filozofia epoki hellenistycznej: stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm.

9.      System Plotyna i myśl wczesnego chrześcijaństwa: Orygenes, Tertulian, św. Augustyn.

10.  Główne problemy filozofii średniowiecznej. Spór o uniwersalia, myśl św. Anzelma i św. Tomasza. Problem Boga i nieskończoności u Mikołaja z Kuzy.

11.  Myśliciele renesansu: Pico della Mirandola, N. Machiavelli, T. Morus, Erazm z Rotterdamu. Uwagi o epoce i kontekście historycznym.

12.  Filozofia Francisa Bacona i Kartezjusza.

13.  Tradycja empiryzmu: Hobbes, Locke, Berkeley; tradycja racjonalizmu: Spinoza, Leibniz.

14.  Myśl polityczna i społeczna nowożytności: Grocjusz, Hobbes, Locke, Mandeville.

15.  Filozofia Adama Smitha i Jana Jakuba Rousseau.

Semestr II:

1.      Charakterystyka epoki oświecenia i myśl D. Hume’a.

2.      Filozofia Immanuela Kanta – okres przedkrytyczny i Krytyka czystego rozumu

3.      Filozofia praktyczna Kanta, jego filozofia religii i filozofia historii.

4.      Myśl Fichtego i Schellinga. Wprowadzenie do filozofii Hegla.

5.      Heglowska koncepcja podmiotowości i historii.

6.      Filozofia społeczna Karola Marksa.

7.      Pozytywizm Comte’a, neopozytywizm Koła Wiedeńskiego i współczesna filozofia nauki.

8.      Myśl Fryderyka Nietzschego.

9.      Psychoanaliza Freuda i filozofia kultury.

10.  Fenomenologia Edmunda Husserla i filozofia Martina Heideggera.

11.  Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej.

12.  Feminizm.

13.  Myśl Michela Foucault.

14.  Postmodernizm w filozofii. Lyotard, Rorty i Bauman.

15.  Podsumowanie i powtórzenie wiadomości.

Compulsory literature used during classes

A. Sikora, Spotkania z filozofią (podręcznik)

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii (podręcznik)

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Platon, Państwo, Uczta, Fajdros

Epiktet, Encheiridion

Św. Anzelm, Proslogion

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie

Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi

Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego

Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (Wstęp)

Kierkegaard, Bojaźń i drżenie

Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra

Freud, Kultura jako źródło cierpień

J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

- rekonstrukcji argumentacji filozoficznej

- analizy współczesnych i dawnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem poznanych pojęć i terminów

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

- znajomości myśli najważniejszych filozofów

- znajomości najważniejszych subdyscyplin filozoficznych i głównych stanowisk formułowanych w ich obrębie

- znajomości pojęć i terminów filozoficznych

- orientacji w problemach kultury i społeczeństwa oraz ich filozoficznej artykulacji

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

- samodoskonalenia

- otwartości na różne postawy i sposoby myślenia

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.4 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.4 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Design / product and visual communication design s.4 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Design / Collection design s.4 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10532