Katalog ECTS

Historia filozofii

Pedagog: dr hab. Aleksander Zbrzezny

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

wpisanie na drugi rok studiów

Wymagania końcowe

Znajomość treści zajęć oraz wybranej z listy lektury.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Ocenie podlega wiedza w zakresie określonym programem zajęć oraz znajomość wybranej z listy lektury.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z historią filozofii. W trakcie zajęć omówieni zostaną najważniejsi autorzy oraz problemy, od starożytności po współczesność. Studenci poznają filozoficzną terminologię i poszerzają wiedzę ogólną.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

Semestr I

1.      Czym jest filozofia? Specyfika filozofii na tle innych aktywności teoretycznych i kulturowych. Filozofia wobec mitu, filozofia wobec nauki. Historia filozofii a historia kultury. Kwestie organizacyjne.

2.      Początki filozofii. Tales, Anaksymander, Anaksymenes. Pitagoras, Heraklit i eleaci. Myśl Demokryta.

3.      Sofiści i ich rola w kulturze i polityce Grecji. Działalność i myśl Sokratesa.

4.      Filozofia Platona. Teoria idei, teoria poznania. Fajdros, Teajtet, Sofista, Uczta, Timajos, Menon.

5.      Myśl polityczna Platona – Państwo i Prawa.

6.      System filozoficzny Arystotelesa. Podział nauk, organon, metafizyka. Pisma przyrodnicze.

7.      Etyka nikomachejska i Polityka Arystotelesa.  

8.      Filozofia epoki hellenistycznej: stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm.

9.      System Plotyna i myśl wczesnego chrześcijaństwa: Orygenes, Tertulian, św. Augustyn.

10.  Główne problemy filozofii średniowiecznej. Spór o uniwersalia, myśl św. Anzelma i św. Tomasza. Problem Boga i nieskończoności u Mikołaja z Kuzy.

11.  Myśliciele renesansu: Pico della Mirandola, N. Machiavelli, T. Morus, Erazm z Rotterdamu. Uwagi o epoce i kontekście historycznym.

12.  Filozofia Francisa Bacona i Kartezjusza.

13.  Tradycja empiryzmu: Hobbes, Locke, Berkeley; tradycja racjonalizmu: Spinoza, Leibniz.

14.  Myśl polityczna i społeczna nowożytności: Grocjusz, Hobbes, Locke, Mandeville.

15.  Filozofia Adama Smitha i Jana Jakuba Rousseau.

Semestr II:

1.      Charakterystyka epoki oświecenia i myśl D. Hume’a.

2.      Filozofia Immanuela Kanta – okres przedkrytyczny i Krytyka czystego rozumu

3.      Filozofia praktyczna Kanta, jego filozofia religii i filozofia historii.

4.      Myśl Fichtego i Schellinga. Wprowadzenie do filozofii Hegla.

5.      Heglowska koncepcja podmiotowości i historii.

6.      Filozofia społeczna Karola Marksa.

7.      Pozytywizm Comte’a, neopozytywizm Koła Wiedeńskiego i współczesna filozofia nauki.

8.      Myśl Fryderyka Nietzschego.

9.      Psychoanaliza Freuda i filozofia kultury.

10.  Fenomenologia Edmunda Husserla i filozofia Martina Heideggera.

11.  Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej.

12.  Feminizm.

13.  Myśl Michela Foucault.

14.  Postmodernizm w filozofii. Lyotard, Rorty i Bauman.

15.  Podsumowanie i powtórzenie wiadomości.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

A. Sikora, Spotkania z filozofią (podręcznik)

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii (podręcznik)

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Platon, Państwo, Uczta, Fajdros

Epiktet, Encheiridion

Św. Anzelm, Proslogion

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie

Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi

Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego

Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (Wstęp)

Kierkegaard, Bojaźń i drżenie

Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra

Freud, Kultura jako źródło cierpień

J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

- rekonstrukcji argumentacji filozoficznej

- analizy współczesnych i dawnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem poznanych pojęć i terminów

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

- znajomości myśli najważniejszych filozofów

- znajomości najważniejszych subdyscyplin filozoficznych i głównych stanowisk formułowanych w ich obrębie

- znajomości pojęć i terminów filozoficznych

- orientacji w problemach kultury i społeczeństwa oraz ich filozoficznej artykulacji

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

- samodoskonalenia

- otwartości na różne postawy i sposoby myślenia

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.4 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Rzeźba / rzeźba s.4 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.4 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.4 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10532