(en)Katalog ECTS

Entrepreneurship study

(en)Pedagog: mgr Magdalena Sołtys

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny – obowiązkowy 1 wykład konwersatoryjny z puli zajęć do wyboru, dla: 4. rok studiów jednolitych, 1. rok studiów magisterskich; obowiązkowy – wykład konwersatoryjny, dla: 5. rok WSM
Didactic methods

wykład konwersatoryjny 

Language of lecture polski;
Prerequisites

przebieg studiów pomyślnie zakończony 7. semestrem;

w przypadku WSM - 9. semestrem  

Final requirements

praca zaliczeniowa na piśmie, będąca prezentacją oferty dotyczącej dzieła studentów;

możliwe są dwie nieuzasadnione nieobecności - w ten sposób student spełnia warunek 

dopuszczenia do zaliczenia - od decyzji Rektora ASP w Warszawie wprowadzającej 

e-learning, w dopuszczonej przez uczelnię formie, w związku z pandemią koronawirusa

jest to nieaktualne.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

poziom namysłu zaprezentowany w pracy zaliczeniowej; 

skala ocen obowiązująca w ASP w Warszawie: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Teaching goals (program content, subject description)

celem Studium jest przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej

i ułatwiającej wejście absolwenta Akademii Sztuk Pięknych na rynek pracy. 

Głównym założeniem Studium jest pokazanie praktycznego wymiaru zagadnień.

Jest prowadzone przez mgr Magdalenę Sołtys wraz z zespołem specjalistów spoza ASP,

do których należą m.in.: dr Zina Jarmoszuk, dr Karolina Tylus-Sowa, Katarzyna Żebrowska... 

 

Treści programowe: 

1.     Wprowadzenie do tematyki. Aspekty społeczne, psychologiczne, motywacyjne, gospodarcze a specyfika zawodu. Kariera artysty.

2.     Gdzie są pieniądze? – Krajowe źródła finansowania kultury, polityka kulturalna, stypendia, programy, projekty – 1.

3.     Gdzie są pieniądze? – Krajowe źródła finansowania kultury, polityka kulturalna, stypendia, programy, projekty – 2.

4.   Desa – dom aukcyjny – model funkcjonowania; szanse dla młodych artystów, projekt Fotografia Kolekcjonerska, rynki sztuki, rynek fotografii.Zagadnienie prawne: droit de suit.

5.     Sytuacja artysty w świecie współczesnym, ocena ekonomicznej sytuacji artystów w Polsce, sztuki wizualne w Polsce: stan, rola i znaczenie. Bilans kompetencji.

6.     POLIN – Muzeum Żydów Polskich – przykład instytucji kultury o profilu nieartystycznym, która współpracuje z artystami i projektantami w szerokim spektrum zawodów; sposób działania nowoczesnej instytucji kultury – 1.

7.     POLIN – 2; Artystyczna podróż Hestii.

8.     Umowy prawne – dzieło, zlecenie. Przeniesienie praw autorskich. Sztuka a podatki.  

9.     Gdzie są pieniądze? – Finansowanie kultury ze środków europejskich – 1.

10.  Gdzie są pieniądze? – Finansowanie kultury ze środków europejskich – 2. Dodatkowo, na zajęciach przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania wsparcia/finansowania z sektora biznesowego czy trzeciego sektora.

11.  Zarządzanie projektem. Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniem projektu z zakresu kultury (dofinansowanego ze źródeł krajowych i / lub zagranicznych), jak również z jego realizacją i rozliczeniem. Ponadto, przedstawione zostaną zasady związane z zarządzeniem projektem.

12.  Wyzwania promocyjne – autoprezentacja, prezentacja oferty.

13.  Prezentacja i analiza projektów – praca na zaliczenie zajęć.

14.  Podsumowanie. 

 

Compulsory literature used during classes

- prezentacje przygotowane przez prowadzących

- materiały tekstowe pozyskane w odwiedzanych instytucjach

- teksty dotyczące poznawanych instytucji (także on-line)

- przepisy i ich źródła odpowiednio do omawianych i dyskutowanych problemów

Additional literature recommended for the student's self learning

-

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności– student powinien być zdolny do:

 

1.             Skutecznego zastosowania pozyskanej wiedzy w praktycznych sytuacjach zawodowych.

2.             Sprawnego posługiwania się zapoznaną terminologią fachową.

3.             Przygotowania autoprezentacji z poszanowaniem swojej wartości oraz oczekiwań społecznych i rynku pracy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1.     Zaprezentowanej zróżnicowanej problematyki dotyczącej sposobów/procedur radzenia sobie na rynku pracy.

 

2.     Zaprezentowanej terminologii.

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.     Podjęcia odpowiedzialności za własną pracę; samodzielnego i nieskrępowanego kreowania swojej ścieżki życiowej i artystycznej.

2.     Śmiałości na rynku pracy – powinien wykazywać się postawą otwartości oraz inicjatywą.

3.     Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy.

4.     Stałego samodoskonalenia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

·      Skuteczne zaciemnienie.

·      Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.

·      Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).

·       Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.

·      Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

 

w przypadku przejścia na e-learning – odpowiednia infrastruktura

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10537