Katalog ECTS

Studium przedsiębiorczości

Pedagog: mgr Magdalena Sołtys

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny – obowiązkowy 1 wykład konwersatoryjny z puli zajęć do wyboru, dla: 4. rok studiów jednolitych, 1. rok studiów magisterskich; obowiązkowy – wykład konwersatoryjny, dla: 5. rok WSM
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

przebieg studiów pomyślnie zakończony 7. semestrem;

w przypadku WSM - 9. semestrem  

Wymagania końcowe

praca zaliczeniowa na piśmie, będąca prezentacją oferty dotyczącej dzieła studentów;

możliwe są dwie nieuzasadnione nieobecności - w ten sposób student spełnia warunek 

dopuszczenia do zaliczenia - od decyzji Rektora ASP w Warszawie wprowadzającej 

e-learning, w dopuszczonej przez uczelnię formie, w związku z pandemią koronawirusa

jest to nieaktualne.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

poziom namysłu zaprezentowany w pracy zaliczeniowej; 

skala ocen obowiązująca w ASP w Warszawie: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

celem Studium jest przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej

i ułatwiającej wejście absolwenta Akademii Sztuk Pięknych na rynek pracy. 

Głównym założeniem Studium jest pokazanie praktycznego wymiaru zagadnień.

Jest prowadzone przez mgr Magdalenę Sołtys wraz z zespołem specjalistów spoza ASP,

do których należą m.in.: dr Zina Jarmoszuk, dr Karolina Tylus-Sowa, Katarzyna Żebrowska... 

 

Treści programowe: 

1.     Wprowadzenie do tematyki. Aspekty społeczne, psychologiczne, motywacyjne, gospodarcze a specyfika zawodu. Kariera artysty.

2.     Gdzie są pieniądze? – Krajowe źródła finansowania kultury, polityka kulturalna, stypendia, programy, projekty – 1.

3.     Gdzie są pieniądze? – Krajowe źródła finansowania kultury, polityka kulturalna, stypendia, programy, projekty – 2.

4.   Desa – dom aukcyjny – model funkcjonowania; szanse dla młodych artystów, projekt Fotografia Kolekcjonerska, rynki sztuki, rynek fotografii.Zagadnienie prawne: droit de suit.

5.     Sytuacja artysty w świecie współczesnym, ocena ekonomicznej sytuacji artystów w Polsce, sztuki wizualne w Polsce: stan, rola i znaczenie. Bilans kompetencji.

6.     POLIN – Muzeum Żydów Polskich – przykład instytucji kultury o profilu nieartystycznym, która współpracuje z artystami i projektantami w szerokim spektrum zawodów; sposób działania nowoczesnej instytucji kultury – 1.

7.     POLIN – 2; Artystyczna podróż Hestii.

8.     Umowy prawne – dzieło, zlecenie. Przeniesienie praw autorskich. Sztuka a podatki.  

9.     Gdzie są pieniądze? – Finansowanie kultury ze środków europejskich – 1.

10.  Gdzie są pieniądze? – Finansowanie kultury ze środków europejskich – 2. Dodatkowo, na zajęciach przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania wsparcia/finansowania z sektora biznesowego czy trzeciego sektora.

11.  Zarządzanie projektem. Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniem projektu z zakresu kultury (dofinansowanego ze źródeł krajowych i / lub zagranicznych), jak również z jego realizacją i rozliczeniem. Ponadto, przedstawione zostaną zasady związane z zarządzeniem projektem.

12.  Wyzwania promocyjne – autoprezentacja, prezentacja oferty.

13.  Prezentacja i analiza projektów – praca na zaliczenie zajęć.

14.  Podsumowanie. 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- prezentacje przygotowane przez prowadzących

- materiały tekstowe pozyskane w odwiedzanych instytucjach

- teksty dotyczące poznawanych instytucji (także on-line)

- przepisy i ich źródła odpowiednio do omawianych i dyskutowanych problemów

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

-

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności– student powinien być zdolny do:

 

1.             Skutecznego zastosowania pozyskanej wiedzy w praktycznych sytuacjach zawodowych.

2.             Sprawnego posługiwania się zapoznaną terminologią fachową.

3.             Przygotowania autoprezentacji z poszanowaniem swojej wartości oraz oczekiwań społecznych i rynku pracy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1.     Zaprezentowanej zróżnicowanej problematyki dotyczącej sposobów/procedur radzenia sobie na rynku pracy.

 

2.     Zaprezentowanej terminologii.

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.     Podjęcia odpowiedzialności za własną pracę; samodzielnego i nieskrępowanego kreowania swojej ścieżki życiowej i artystycznej.

2.     Śmiałości na rynku pracy – powinien wykazywać się postawą otwartości oraz inicjatywą.

3.     Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy.

4.     Stałego samodoskonalenia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

·      Skuteczne zaciemnienie.

·      Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.

·      Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).

·       Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.

·      Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

 

w przypadku przejścia na e-learning – odpowiednia infrastruktura

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10537