(en)Katalog ECTS

Presentation techniques

(en)Pedagog: mgr Henryk Junosza Szaniawski, mgr Zuzanna Łąpieś

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający
Didactic methods

W semestrach objętych obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie wykłady  oraz korekty odbywać się będą zdalnie przez platformę Google Meet. Wykłady będą wymagały obecności online całej grupy. Korekty będą mogły przebiegać indywidualnie lub w małych grupach. Dopuszcza się wyjątkowo korektę opartą o materiał zdjęciowy udostępniony przez studenta na dedykowanym dysku gogle. Korekta będzie miała charakter notatek i szkiców, których omówienie będzie konieczne przy kolejnej rozmowie online. Niezbędne materiały wykładowe zostaną udostępnione na dedykowanym dysku Google. Regularnie w ciągu semestru, z odpowiednim wyprzedzeniem, organizowane będą obowiązkowe grupowe przeglądy zdalne zaawansowania projektów, przed którymi studenci będą zobowiązani dostarczyć na wskazane miejsce na dysku Google wymagane materiały.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny

Final requirements

Obecność na spotkaniach online, aktywność na korektach indywidualnych online, responsywność i realizacja ustaleń korektowych; wykonanie wszystkich zadanych ćwiczeń z poszczególnych obszarów tematycznych; umiejętność́ świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; dostarczenie wymaganych materiałów na wskazany przez prowadzącego dysk dla umożliwienia komisyjnego egzaminu końcowego (semestralny).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów. Na ocenę semestralną wpływają: poziom, kompletność i poprawność wykonanych prac, obecność i aktywność na zajęciach i korektach, obecność i gotowość na przeglądach. Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. W przypadku nieobecności na przeglądzie, stosowną informację wraz z materiałami wymaganymi na dany przegląd należy dostarczyć prowadzącemu przed planowanym przeglądem. Warunkiem dopuszczenia do oceny komisyjnej (egzaminu) jest zaliczenie przeglądów wewnętrznych Pracowni.

Teaching goals (program content, subject description)

Projektowanie formy przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu. Doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści. Opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do posługiwania się rysunkiem jako narzędziem wspomagającym projektowanie, jako środkiem prezentacji projektów, oraz do wykonywania ilustracji technicznych, reklamowych itp.

Compulsory literature used during classes

- Drawing Ideas – William Bardel, Mark Baskinger - Watson-Guptill Publications – 2013;

- Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn – Paweł Romanowicz - PWN – 2018;

Additional literature recommended for the student's self learning

- Tajniki ludzkiego umysłu – Raeders Digest – 1997;

- Infografika. Wiedza w obrazach - Michał Kleiber – wyd. Bosz - 2018;

- Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną – Bogusłw Grochowski – wyd. PWN – 1999;

- Projektowanie dla nowych mediów - Tricia Austin, Richard Doust – wyd. PWN – 2007;

- Twórcze projektowanie - Gavin Ambrose, Paul Harris Wyd.PWN 2008;

- Pre-press - Poradnik dla grafików - Gavin Ambrose, Paul Harris - PWN 2010;

- Detal w typografii – Jost Hochuli – Wydawnictwo - d2d.pl;

- Człowiek i jego znaki – Adrian Frutiger - Wydawnictwo - d2d.pl;

- Profesjonalne zarządzanie barwą – Bruce  Frazer, Chris Murphy, Fred Bunting – Wyd.HELION;

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student potrafi:

· tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K_U01);

· tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.(K_U07);

· przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student zna i rozumie:

· podstawowe pojęcia  związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

· podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

Po ukończeniu kursu Techniki Prezentacyjne student jest gotów do:

· samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

· właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

· adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K_K04);

· komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania sprzętowe: narzędzia do tradycyjnych technik rysunkowych, komputer wydajny graficznie, tablet graficzny (opcjonalnie).

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.2 (en)o 120 4 lecture 120h
exercise 120h
exercise lecture [exam]
exercise lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10698