(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr hab. Bartosz Piotrowski

(en)Pole (en)Opis
Course type Projektowanie
Didactic methods

− projekty indywidualne
− projekty zbiorowe
− konsultacje prac projektowych, dyskusja i dialog dydaktyczny

spotkania w pracowni lub on-line + kontakt: mail, telefon

Language of lecture polski;
Prerequisites

− znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
− kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
− znajomość podstawowych zasad ergonomii
− znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
− znajomość rysunku technicznego;
− umiejętność modelowania trójwymiarowego;
− pozytywne zaliczenie II roku;

Final requirements

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny
− ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
− ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
− kompletność zaplanowanego procesu projektowego i utrzymanie przyjętych w harmonogramie terminów dla poszczególnych etapów czy punktów kontrolnych
− zgodność z przyjętymi założeniami
− ocena wniosków końcowych
− ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
− ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

− przeglądy okresowe – 10%
− rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 40%
− końcowa prezentacja projektu – 50%

Teaching goals (program content, subject description)

W oparciu o ćwiczenia projektowe przygotowanie studenta do realizacji i prowadzenia projektów wzorniczych w ramach potrzeb i praktyk występujących współcześnie w realnych warunkach rynkowych. Zrozumienie roli i miejsca designu w kształtowaniu i realizacji procesu wdrożenia produktu w przemyśle, ze szczególnych uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynku polskiego.

Compulsory literature used during classes

Język rzeczy Deyan Sudjic, Karaktter 2013

Jony Ive Leander Kahney, Insignis 2014

Kreatywność S.A. Ed Catmull, MT Biznes sp. z o.o. 2015

Design Management Bochińska, Ginalski, Mamica, Wojciechowska, IWP 2010

Additional literature recommended for the student's self learning

Polish Design: UNCUT, Czesława Frejlich, Dominik Liski, Instytut Adama Mickiewicza 2013 (zamiennie: Rzeczy Niepospolite tych samych autorów).

Design. Historia projektowania, Charlotte I Peter Fiell, Arkady 2015

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Umieć tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne w oparciu o samodzielnie zbudowane założenia projektowe (K1_U01);
- Swobodne scalać problematykę formy, konstrukcji i użytkowania w projektowanym obiekcie wytwarzanym w sposób powtarzalny (K1_U01);
- Umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);
- Umieć podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U03);
- Umieć współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);
- Umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);
- Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii a także projektować proces użytkowy przedmiotu oraz odzwierciedlać zaprogramowane funkcje w jego formie (K1_U07);
- Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08);
- Umieć wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);
- Umieć stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego (K1_U10);
- Umieć stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11);
- Umieć rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. Umieć analizować wpływ materiału i użytej technologii na kształt przedmiotu (K1_U13);
- Opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielna pracę (K1_U14);
- Posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych (K1_U15);
- Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_U18);

Wiedza
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Posiadać wiedzę dotyczącą metodologii projektowania produktu i komunikacji wizualnej potrzebną do realizacji własnych projektów z uwzględnieniem specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego (K1_W01);
- Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania (K1_W02);
- Rozumieć wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu. (K1_W04);
- Posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);
- Posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku (K1_W09);
- Posiadać wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K1_W11);
- Znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);
Posiadać wiedzę na temat elementów składowych procesu projektowego (K1_W01) (K1_W02) (K1_W04) (K1_W05) (K1_W09);

kompetencje (postawy)
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_K01);
- Być zdolnym i wewnętrznie zmotywowanym do samodzielnego podejmowania prac projektowych oraz do organizowania własnej pracy (K1_K02, K1_K03, K1_K04);
- Być zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej oraz do krytycznego podejścia do zastanej sytuacji oraz działań własnych i innych osób (K1_K06, K1_K07, K1_K08);
- Być wrażliwym na aspekty związane z ochroną środowiska, z potrzebami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz działać zgodnie z zasadami etyki zawodu projektanta (K1_K02).

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych
− modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
− biblioteka specjalistyczna;
− pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
− pracownia: miejsce spotkań i konsultacji projektowych

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.2 (en)d 120 5 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10706