Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: dr hab. Bartosz Piotrowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Projektowanie
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

− projekty indywidualne
− projekty zbiorowe
− konsultacje prac projektowych, dyskusja i dialog dydaktyczny

spotkania w pracowni lub on-line + kontakt: mail, telefon

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

− znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
− kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
− znajomość podstawowych zasad ergonomii
− znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
− znajomość rysunku technicznego;
− umiejętność modelowania trójwymiarowego;
− pozytywne zaliczenie II roku;

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny
− ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
− ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
− kompletność zaplanowanego procesu projektowego i utrzymanie przyjętych w harmonogramie terminów dla poszczególnych etapów czy punktów kontrolnych
− zgodność z przyjętymi założeniami
− ocena wniosków końcowych
− ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
− ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

− przeglądy okresowe – 10%
− rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 40%
− końcowa prezentacja projektu – 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W oparciu o ćwiczenia projektowe przygotowanie studenta do realizacji i prowadzenia projektów wzorniczych w ramach potrzeb i praktyk występujących współcześnie w realnych warunkach rynkowych. Zrozumienie roli i miejsca designu w kształtowaniu i realizacji procesu wdrożenia produktu w przemyśle, ze szczególnych uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynku polskiego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Język rzeczy Deyan Sudjic, Karaktter 2013

Jony Ive Leander Kahney, Insignis 2014

Kreatywność S.A. Ed Catmull, MT Biznes sp. z o.o. 2015

Design Management Bochińska, Ginalski, Mamica, Wojciechowska, IWP 2010

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Polish Design: UNCUT, Czesława Frejlich, Dominik Liski, Instytut Adama Mickiewicza 2013 (zamiennie: Rzeczy Niepospolite tych samych autorów).

Design. Historia projektowania, Charlotte I Peter Fiell, Arkady 2015

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Umieć tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne w oparciu o samodzielnie zbudowane założenia projektowe (K1_U01);
- Swobodne scalać problematykę formy, konstrukcji i użytkowania w projektowanym obiekcie wytwarzanym w sposób powtarzalny (K1_U01);
- Umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);
- Umieć podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U03);
- Umieć współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);
- Umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);
- Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii a także projektować proces użytkowy przedmiotu oraz odzwierciedlać zaprogramowane funkcje w jego formie (K1_U07);
- Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08);
- Umieć wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);
- Umieć stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego (K1_U10);
- Umieć stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11);
- Umieć rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. Umieć analizować wpływ materiału i użytej technologii na kształt przedmiotu (K1_U13);
- Opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielna pracę (K1_U14);
- Posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych (K1_U15);
- Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_U18);

Wiedza
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Posiadać wiedzę dotyczącą metodologii projektowania produktu i komunikacji wizualnej potrzebną do realizacji własnych projektów z uwzględnieniem specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego (K1_W01);
- Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania (K1_W02);
- Rozumieć wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu. (K1_W04);
- Posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);
- Posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku (K1_W09);
- Posiadać wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K1_W11);
- Znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);
Posiadać wiedzę na temat elementów składowych procesu projektowego (K1_W01) (K1_W02) (K1_W04) (K1_W05) (K1_W09);

kompetencje (postawy)
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_K01);
- Być zdolnym i wewnętrznie zmotywowanym do samodzielnego podejmowania prac projektowych oraz do organizowania własnej pracy (K1_K02, K1_K03, K1_K04);
- Być zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej oraz do krytycznego podejścia do zastanej sytuacji oraz działań własnych i innych osób (K1_K06, K1_K07, K1_K08);
- Być wrażliwym na aspekty związane z ochroną środowiska, z potrzebami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz działać zgodnie z zasadami etyki zawodu projektanta (K1_K02).

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych
− modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
− biblioteka specjalistyczna;
− pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
− pracownia: miejsce spotkań i konsultacji projektowych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10706