(en)Katalog ECTS

Content and communication design

(en)Pedagog: prof. Ksawery Piwocki
(en)Asystent/ci: mgr Jakub Marzoch

(en)Pole (en)Opis
Course type Przedmiot kierunkowy
Didactic methods

Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2020/2021 (okres pandemii) w systemie hybrydowym; nauczanie zdalne (on-line w programie Google - Meet) połączone z zajęciami stacjonarnymi.
-projekty indywidualne (w tym opis wybranego tematu na podstawie zebranego materiału)
-ćwiczenia
-projekty zbiorowe
-dyskusja i dialog dydaktyczny w obu systemach nauki

Language of lecture polski;
Prerequisites

- znajomość podstawowych i rozszerzonych pojęć z obszaru dziedziny projektowania;
- kojarzenie zależności pomiędzy tradycyjnymi kodami kulturowymi a współczesnymi formami wypowiedzi projektowej i metodami formułowania złożeń projektowych;
- zrozumienie zależności istniejących pomiędzy kreacją, formą wypowiedzi, funkcją i technologią realizacji produktu lub wydarzenia;
- umiejętność opisu projektowanego opracowania z powołaniem się na materiały tekstowe i ikonograficzne;
- umiejętność prezentacji projektu;

Final requirements

Omówienie założeń i wykonanie projektu, uzasadnienie wybranej formy odpowiedzi oraz metody prezentacji. Projekt powinien podejmować temat o odpowiednim stopniu skomplikowania, obejmujący założenia oparte na odpowiednio dobranej ikonografii, literaturze i materiałach, oraz elementów skorelowanych formalnie, plastycznie, użytkowo i technicznie, a także być kreacyjną wypowiedzią w odpowiednio dobranym i adekwatnym do wybranego tematu medium. Rozpoczynając pracę należy odejść od myślenia przedmiotowego na rzecz myślenia problemowego. W konsekwencji powinien powstać projekt w którym na podstawie analizy i doboru odpowiednich środków zostanie zrealizowana autorska i twórcza wypowiedź na opracowany temat.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Metoda zaliczenia - egzamin

Forma zaliczenia - ocena

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Kryteria oceny:

-ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
-ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
-ocena opracowania tekstowego (na podstawie zebranych materiałów);
-ocena jakości prezentacji projektu na wybranych nośnikach;
-ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku konsultacji oraz w wyniku dyskusji i dialogu (relacja mistrz-uczeń);
-ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność dyskusji i dialogu z prowadzącymi;

 

Teaching goals (program content, subject description)

Pogłębienie wiedzy nabytej. Uświadomienie szerokich uwarunkowań kulturowych, cywilizacyjnych, socjologicznych, antropologicznych, społecznych, technicznych, środowiskowych, rynkowych i warsztatowych jakie spełniać winna kreatywna praca projektowa. Wykształcenie studenta posiadającego zdolność do kierowania procesem projektowym wykonywanym przez zespół specjalistów o specjalnościach plastycznych, technicznych, marketingowych i ekonomicznych. Umiejętność poszukiwania materiałów koniecznych do przygotowania rozwiązania problemu projektowego, znaczenie kreacji artystycznej opartej na wiedzy, oraz do podjęcia pracy badawczej koniecznej do zrozumienia i opanowania spektrum informacji wybranych z opracowywanego obszaru.

Compulsory literature used during classes

Książki i publikacje rekomendowane:
Richard Morris - “Projektowanie produktu”, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2009 „Sztuka Projektowania”, katalog, wstępy ZPAP 2008
Quentin Newark - „Design i grafika dzisiaj”, ABE Dom Wydawniczy, 2002
Mieczysław Porębski - „Ikonosfera”, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972
Alvin Toffler - „Trzecia fala”, Wydawnictwo Kurpisz, 2006
Zygmunt Bauman - „Społeczeństwo w stanie oblężenia”, Wydawnictwo Sic, 2006
Naomi Klein - „No Logo”, Świat Literacki, 2004
James Gleick – „Informacja, bit, wszechświat, rewolucja”, Wydawnictwo Znak, 2012
Kwartalnik „2+3D”, Fundacja Rzecz Piękna, wszystkie roczniki
„Od zwierząt do bogów” Yuval Noah Harari, PWN, Warszawa 2016 ‘Homo Deus, krótka historia jutra” Yuval Noah Harari, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2017
„Wzornictwo na Myśliwieckiej - 40 lat Wydziau Wzornictwa ASP w Warszawie” Wydanie zbiorowe, Wydawnictwo ASP w Warszawie 2018 (K. Piwocki, J. Porębski, W. Wybieralski, M. Stefanowski.)
Katalog wystawy „Projektowanie wszędzie”, Salon ASP, Galeria Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Wydawnictwo ASP w Warszawie 2018 (Kuratorzy Czesława Frejlicj , Magda Kochanowska).
Wszystkie książki dostępne poprzez Bibliotekę Główną ASP; www.academica .edu.pl

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

 • tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne;
 • posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania;
 • współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej;
 • swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów;
 • projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii;
 • tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.;
 • wykorzystywać umiejętności językowe właściwe dla kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym naciskiem na problematykę projektowania.

Absolwent zna i rozumie:

 • podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów;
 • podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania;
 • historię oraz współczesne zjawiska na polu sztuk plastycznych i projektowania;
 • wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu;
 • podstawowe zasady ergonomii i psychologicznych oddziaływań produktów;
 • podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania;
 • problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do ralizacji projektowanych obiektów;

 

Absolwent jest gotów do:

 • ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta;
 • samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji;
 • właściwego organizowania własnej pracy;
 • adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje;
 • komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych;
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Prerekwizyty
Przegląd dostępnych źródeł (wydawnictwa – książki i artykuły, strony internetowe, materiały filmowe, wystawy) służący przyswojeniu wiedzy potrzebnego do pogłębionego omówienia ustalonego tematu i poznaniu istniejących rozwiązań projektowych związanych z wydanym zadaniem projektowym.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
biblioteka specjalistyczna;
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych:
dostęp do pracowni rzeźby i malarstwa
dostęp do druku 2D i 3D
świadome korzystanie z Internetu

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.2 (en)o 150 6 exercise 150h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10715