(en)Katalog ECTS

Basic design III

(en)Pedagog: mgr Jacek Surawski, dr Dominik Głąb

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods

·                projekty indywidualne

·                projekty zespołowe

·                korekty, dyskusja i dialog dydaktyczny

·                wykłady stacjonarne

·                wykłady on-line

        

Language of lecture polski;
Prerequisites

·                pozytywne zaliczenie I roku;

Final requirements

Wykonanie projektu semestralnego. Projekt oceniany jest przez prowadzących i przedstawiany Komisji Wydziałowej.

 

1.     projekt koncepcyjny

2.     projekt podstawowy

3.     podanie projektu - plansze drukowane i prezentacja multimedialna

model fizyczny wykonany w technologii druku 3D.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Warunkiem otrzymania oceny jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia projektu dwa tygodnie przed końcem semestru szkolnego.

 

·                ocena artystycznego i technicznego poziomu projektu produktu.

·                ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, prezentacja multimedialna oraz wykonanie modelu (druk 3D w sem. IV). 

·                ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku wykładów korekt i dyskusji.

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Teaching goals (program content, subject description)

Przekazanie podstaw projektowania przedmiotów użytkowych w technologii 3D(CAD). Nabywane umiejętności to przestrzenne kształtowanie formy, w oparciu o uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne i  funkcjonalne z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.

Nauka projektowania wzorniczego produktów przemysłowych o skomplikowanych formach przy zastosowaniu narzędzi 3D(CAD). (bryły i detalu, proporcji, kontrastu, kompozycji, itp.) Doskonalenie technik komputerowych 3D i 2D, rysunku odręcznego, technik prezentacyjnych.

Analiza informacji niezbędnych w procesie projektowym. Formułowanie założeń, opisów i dokumentacji projektów.

Prowadzenie procesu projektowania wzorniczego (etapy realizacji, prezentacja projektu, praca w zespołach, itp.)

Praca w zespole. 

Wytworzenie u studentów świadomości niezbędnej w rozumieniu stylistyk projektowych oraz samodzielnej ich kreacji.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Simplified Complexity, Giancarlo di Marco 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu II roku studiów student powinien:

·        budować założenia projektowe, realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K1_U01);

·        posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);

·        podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej(K1_U03)

·        współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);

·        swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);

·        projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii (K1_U07);

·        umieć wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);

·        stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialnych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego (K1_U10);

·        rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K1_U13);

·        opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę (K1_U14);

·        posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć artystycznych (K1_U15);

umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_W18);

Po ukończeniu II roku studiów student powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

·        składowych procesu projektowego i metodologii projektowania produktu (K1_W01);

·        podstawowych uwarunkowań projektowych przy projektowaniu przedmiotów i przekazu wizualnego (wpływu technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu) (K1_W02);

·        rozumienia wpływu technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu (K1_W04);

·        technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K2_W05);

·        oprogramowania do projektowania trójwymiarowego (3D) (K2_W06);

·        powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);

·        rozwijanie zdolności samodzielnego myślenia na obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K1_K01);

·        samodzielne podejmowanie prac projektowych i artystycznych (w tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji) (K1_K02);

·        właściwego organizowania własnej pracy (K1_03);

·        wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej (K1_K04);

·        efektywne wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia (K1_K05);

·        adaptowanie się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K1_K06);

·        krytyczne lecz konstruktywne podejścia do zastanej sytuacji, własnych działań, działań innych osób (K1_K07);

·        społeczne komunikowanie się w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K1_K08);

·        poszukiwanie i doskonalenie warsztatu projektowego

·        postępowanie zgodne z kodeksem etycznym projektanta

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

·                pracownia komputerowa z oprogramowaniem 3D i 2D, dostęp do internetu

·                sala wykładowa – rzutnik multimedialny

·                praca zdalna

·                ćwiczenia

·                wykłady online

·                laboratotium druku 3D

·                modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, lakiernia.

·                biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.4 (en)o 150 5 exercise 150h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10750