Katalog ECTS

Podstawy projektowania III

Pedagog: mgr Jacek Surawski, dr Dominik Głąb

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

·                projekty indywidualne

·                projekty zespołowe

·                korekty, dyskusja i dialog dydaktyczny

·                wykłady stacjonarne

·                wykłady on-line

        

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

·                pozytywne zaliczenie I roku;

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu semestralnego. Projekt oceniany jest przez prowadzących i przedstawiany Komisji Wydziałowej.

 

1.     projekt koncepcyjny

2.     projekt podstawowy

3.     podanie projektu - plansze drukowane i prezentacja multimedialna

model fizyczny wykonany w technologii druku 3D.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem otrzymania oceny jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia projektu dwa tygodnie przed końcem semestru szkolnego.

 

·                ocena artystycznego i technicznego poziomu projektu produktu.

·                ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, prezentacja multimedialna oraz wykonanie modelu (druk 3D w sem. IV). 

·                ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku wykładów korekt i dyskusji.

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie podstaw projektowania przedmiotów użytkowych w technologii 3D(CAD). Nabywane umiejętności to przestrzenne kształtowanie formy, w oparciu o uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne i  funkcjonalne z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.

Nauka projektowania wzorniczego produktów przemysłowych o skomplikowanych formach przy zastosowaniu narzędzi 3D(CAD). (bryły i detalu, proporcji, kontrastu, kompozycji, itp.) Doskonalenie technik komputerowych 3D i 2D, rysunku odręcznego, technik prezentacyjnych.

Analiza informacji niezbędnych w procesie projektowym. Formułowanie założeń, opisów i dokumentacji projektów.

Prowadzenie procesu projektowania wzorniczego (etapy realizacji, prezentacja projektu, praca w zespołach, itp.)

Praca w zespole. 

Wytworzenie u studentów świadomości niezbędnej w rozumieniu stylistyk projektowych oraz samodzielnej ich kreacji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Simplified Complexity, Giancarlo di Marco 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu II roku studiów student powinien:

·        budować założenia projektowe, realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K1_U01);

·        posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);

·        podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej(K1_U03)

·        współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);

·        swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);

·        projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii (K1_U07);

·        umieć wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);

·        stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialnych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego (K1_U10);

·        rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K1_U13);

·        opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę (K1_U14);

·        posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć artystycznych (K1_U15);

umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_W18);

Po ukończeniu II roku studiów student powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

·        składowych procesu projektowego i metodologii projektowania produktu (K1_W01);

·        podstawowych uwarunkowań projektowych przy projektowaniu przedmiotów i przekazu wizualnego (wpływu technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu) (K1_W02);

·        rozumienia wpływu technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu (K1_W04);

·        technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K2_W05);

·        oprogramowania do projektowania trójwymiarowego (3D) (K2_W06);

·        powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);

·        rozwijanie zdolności samodzielnego myślenia na obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K1_K01);

·        samodzielne podejmowanie prac projektowych i artystycznych (w tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji) (K1_K02);

·        właściwego organizowania własnej pracy (K1_03);

·        wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej (K1_K04);

·        efektywne wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia (K1_K05);

·        adaptowanie się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje (K1_K06);

·        krytyczne lecz konstruktywne podejścia do zastanej sytuacji, własnych działań, działań innych osób (K1_K07);

·        społeczne komunikowanie się w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K1_K08);

·        poszukiwanie i doskonalenie warsztatu projektowego

·        postępowanie zgodne z kodeksem etycznym projektanta

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

·                pracownia komputerowa z oprogramowaniem 3D i 2D, dostęp do internetu

·                sala wykładowa – rzutnik multimedialny

·                praca zdalna

·                ćwiczenia

·                wykłady online

·                laboratotium druku 3D

·                modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, lakiernia.

·                biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.4 o 150 5 ćw. 150h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10750