(en)Katalog ECTS

Modern design

(en)Pedagog: dr hab. Magdalena Kochanowska

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods

wykłady, ćwiczenia, dyskusje, metoda PBL (Problem Based Learning)

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie sesji egzaminacyjnej V semestru kursu studiów I stopnia.

Final requirements

1. Wykonanie zadań związanych z tematyką zajęć
2. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym prezentacji zespołowej zgodnej z wytycznymi
3. Przekazanie prezentacji oraz kart ewaluacyjnych grupy

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie ze stopniem

Kryteria oceny:

1. Wzajemna ocena w zespole – maks. 30 pkt (6 x 5 pkt)
2. Obecność w czasie zajęć – maks. 12 pkt (6 x 2 pkt)
3. Prezentacja końcowa – 18 pkt 
(obecność 8 pkt + komunikatywność, jakość prezentacji 10 pkt)
4. Ocena merytoryczna od prowadzących - 20 pkt

W semestrze można zebrać maksimum 80 pkt

Punktacja i skala ocen:

0-45 – niedostateczny (2)
46-49– dostateczny - (2,75)
50-55– dostateczny (3)
56-59 – dostateczny + (3,5)
60-65 – dobry - (3,75)
66-69 – dobry (4)
70-73 – dobry + (4,5)
74-76 - bardzo dobry - (4,75) 
77-79 – bardzo dobry (5)
80 – bardzo dobry + (5,5)

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

 

 

Teaching goals (program content, subject description)

Cykl zajęć Projektowanie współczesne (Wzornictwo na świecie) ma na celu zapoznanie studentów z bieżącym stanem rozwoju dyscypliny, którą będą uprawiać. Zajęcia w każdym roku są aktualizowane. Studenci nie są biernymi uczestnikami wykładów, ale razem z prowadzącym współtworzą treść zajęć, aktywnie poszukują informacji, samodzielnie je opracowują i dzielą się pozyskanymi danymi, zawsze kształtując własną opinię dotyczącą omawianych tematów. W realizacji programu istotne są następujące elementy: samodzielne pozyskanie, analizowanie informacji na temat czynników wpływających na rozwój współczesnego projektowania, interpretacja cywilizacyjnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych na proces powstawania nowych produktów i usług, określenie jakie strategie projektowania odgrywają kluczowa rolę w kreowaniu obrazu współczesnego świata i najbliższej przyszłości, współdziałanie i praca w zespole.

Ramowe treści programowe:
1. Sytuacja polityczna, gospodarcza i kulturowa w Europie i na świecie po 1980 r
2. Tradycja modernistyczna i postmodernistyczna we współczesnym projektowaniu
3. Stylistyka współczesnego projektowania
4. Problemy współczesnego świata a projektowanie (globalizacja, urbanizacja, technologia, demografia, środowisko)
5. Współczesne strategie projektowe

Compulsory literature used during classes

Zygmunt Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design: historia projektowania, Arkady, 2015

Penny Sparke, Design. Historia wzornictwa, Arkady, 2012

 

Additional literature recommended for the student's self learning

European Design since 1985. Shaping the New Century, red. Craig Miller, Penny Sparke, Catherine McDermott, Merrel, 2008
Mike Press, Rachel Cooper, The Design Experience. The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, 2007
Guy Julier, The Culture of Design, Sage Publications, London, 2008
Bruce Mau, Massive Change, Phaidon, 2004
Martin Raymond, The Trend Forecaster's Handbook, Promopress, 2010
Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
Andrzej Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Poltext, 201
Tim Parsons, Thinking Objects. Contemporary Approaches to Product Design, 2009

Fast Company, Wired, ICON

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej K1U04
Opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę. K1U14
2. umie przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne na temat sztuki, projektowania produktów i komunikacji wizualnej/mody, z wykorzystaniem różnych źródeł. K1U16
3. umie przygotowywać prezentacje i publicznie je prezentować. K1U18

1. zna historię i współczesne przykłady projektowania produktu i komunikacji wizualnej K1W03
2. rozumie wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu/ ubioru i przekazu. K1W04
3. ma wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania. K1W11
4. zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką. K1W17

1. jest gotowy do ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta. K1K01
2. jest zdolny do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do zastanej sytuacji,
własnych działań, działań innych osób. K1K07
3. jest gotowy do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej, 
w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych. K1K08

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.6 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [grade]
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10791