Katalog ECTS

Projektowanie współczesne

Pedagog: dr Magdalena Kochanowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, ćwiczenia, dyskusje, metoda PBL (Problem Based Learning)

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie sesji egzaminacyjnej V semestru kursu studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

1. Wykonanie zadań związanych z tematyką zajęć
2. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym prezentacji zespołowej zgodnej z wytycznymi
3. Przekazanie prezentacji oraz kart ewaluacyjnych grupy

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie ze stopniem

Kryteria oceny:

1. Wzajemna ocena w zespole – maks. 30 pkt (6 x 5 pkt)
2. Obecność w czasie zajęć – maks. 12 pkt (6 x 2 pkt)
3. Prezentacja końcowa – 18 pkt 
(obecność 8 pkt + komunikatywność, jakość prezentacji 10 pkt)
4. Ocena merytoryczna od prowadzących - 20 pkt

W semestrze można zebrać maksimum 80 pkt

Punktacja i skala ocen:

0-45 – niedostateczny (2)
46-49– dostateczny - (2,75)
50-55– dostateczny (3)
56-59 – dostateczny + (3,5)
60-65 – dobry - (3,75)
66-69 – dobry (4)
70-73 – dobry + (4,5)
74-76 - bardzo dobry - (4,75) 
77-79 – bardzo dobry (5)
80 – bardzo dobry + (5,5)

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cykl zajęć Projektowanie współczesne (Wzornictwo na świecie) ma na celu zapoznanie studentów z bieżącym stanem rozwoju dyscypliny, którą będą uprawiać. Zajęcia w każdym roku są aktualizowane. Studenci nie są biernymi uczestnikami wykładów, ale razem z prowadzącym współtworzą treść zajęć, aktywnie poszukują informacji, samodzielnie je opracowują i dzielą się pozyskanymi danymi, zawsze kształtując własną opinię dotyczącą omawianych tematów. W realizacji programu istotne są następujące elementy: samodzielne pozyskanie, analizowanie informacji na temat czynników wpływających na rozwój współczesnego projektowania, interpretacja cywilizacyjnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych na proces powstawania nowych produktów i usług, określenie jakie strategie projektowania odgrywają kluczowa rolę w kreowaniu obrazu współczesnego świata i najbliższej przyszłości, współdziałanie i praca w zespole.

Ramowe treści programowe:
1. Sytuacja polityczna, gospodarcza i kulturowa w Europie i na świecie po 1980 r
2. Tradycja modernistyczna i postmodernistyczna we współczesnym projektowaniu
3. Stylistyka współczesnego projektowania
4. Problemy współczesnego świata a projektowanie (globalizacja, urbanizacja, technologia, demografia, środowisko)
5. Współczesne strategie projektowe

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Zygmunt Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design: historia projektowania, Arkady, 2015

Penny Sparke, Design. Historia wzornictwa, Arkady, 2012

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

European Design since 1985. Shaping the New Century, red. Craig Miller, Penny Sparke, Catherine McDermott, Merrel, 2008
Mike Press, Rachel Cooper, The Design Experience. The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, 2007
Guy Julier, The Culture of Design, Sage Publications, London, 2008
Bruce Mau, Massive Change, Phaidon, 2004
Martin Raymond, The Trend Forecaster's Handbook, Promopress, 2010
Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
Andrzej Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Poltext, 201
Tim Parsons, Thinking Objects. Contemporary Approaches to Product Design, 2009

Fast Company, Wired, ICON

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej K1U04
Opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę. K1U14
2. umie przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne na temat sztuki, projektowania produktów i komunikacji wizualnej/mody, z wykorzystaniem różnych źródeł. K1U16
3. umie przygotowywać prezentacje i publicznie je prezentować. K1U18

1. zna historię i współczesne przykłady projektowania produktu i komunikacji wizualnej K1W03
2. rozumie wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu/ ubioru i przekazu. K1W04
3. ma wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania. K1W11
4. zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką. K1W17

1. jest gotowy do ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta. K1K01
2. jest zdolny do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do zastanej sytuacji,
własnych działań, działań innych osób. K1K07
3. jest gotowy do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej, 
w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych. K1K08

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.6 o 30 2 w. 30h
w. [ocena]
w. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10791