(en)Katalog ECTS

Drawing and painting

(en)Pedagog: dr hab. Piotr Siwczuk
(en)Asystent/ci: dr Marcin Jurkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowy. Zadaniem studenta jest twórcze zmierzenie się z przygotowaną w pracowni aranżacją przestrzenną. Swoboda interpretacyjna jest elementem nadrzędnym, dającym komfort artystycznych poszukiwań. W trakcie zajęć prowadzący, w ramach indywidualnej dyskusji ze studentem, określa wspólny kierunek działań prowadzący do satysfakcjonującego finału, w postaci spełnionego rysunku, obrazu, czy działań przestrzennych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Na I roku warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywnie zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. Postępy studenta są weryfikowane poprzez komisyjne zaliczenie semestru zimowego i letniego. W przypadku II roku wymagane jest pozytywne zaliczenie wyżej wymienionych komisyjnych przeglądów semestralnych. Student powinien posiadać ponadprzeciętną umiejętność posługiwania się warsztatem rysunkowo malarskim, co jest weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną w przypadku I roku. W przypadku II roku, student powinien posiadać wykształcony zmysł obserwacji pozwalający na nieskrępowaną, twórczą interpretację wyznaczonych zadań.

Final requirements

Sylwetka studenta kończącego proces dydaktyczny w pracowni powinna charakteryzować się umiejętnością profesjonalnego wykorzystania technik rysunkowo malarskich, pozwalających na swobodne wyrażanie autorskiej myśli plastycznej, oraz mierzenie się z wymogami stawianymi na latach starszych.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Student jest oceniany na podstawie rozwoju jego indywidualnej ścieżki artystycznych poszukiwań. Umiejętności wykorzystania zdobyczy warsztatowych w ramach realizacji zadań. Indywidualne przeglądy śródsemestralne i semestralne pozwalają zarówno prowadzącemu jak i studentowi zapoznać się ze skalą postępu w procesie dydaktycznym. Istotnym elementem oceny jest frekwencja na zajęciach. Oceny przewidziane w regulaminie studiów. Prace wyróżniających się studentów są prezentowane na ścianach ekspozycyjnych Wydziału Grafiki, w ramach indywidualnych pokazów.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem nauczania w pracowni jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami języka plastycznego w ramach dyscypliny rysunku i malarstwa. Rozbudzenie twórczej wyobraźni przy jednoczesnej dbałości o rozwój wiedzy warsztatowej i technologicznej. Ogólnoplastyczny charakter pracowni pozwala w równym stopniu wykształcić w studencie swobodę w operowaniu środkami zarówno rysunkowymi jak i malarskimi. Istotnym elementem jest twórczy eksperyment.
Zajęcia w pracowni odbywają się w ciągu czterech semestrów, w systemie ośmiu godzin tygodniowo. Dwudniowy cykl ćwiczeń rozliczony jest pracą plastyczną, spełnioną zarówno w artystycznej interpretacji, jak i w wymogach warsztatowo-technologicznych.

 

Compulsory literature used during classes

.1. „Techniki malarskie” Ludvik Losos
2. „Siedem wieków malarstwa europejskiego” Maria Rzepińska
3.„Historia obrazów” David Hockney & Martin Gayford

Additional literature recommended for the student's self learning

„Sztuka Świata” opracowanie zbiorowe, w polskim wydaniu pod redakcją Wojciecha Włodarczyka
„Historia brzydoty” Umberto Eco
Aktualne periodyki o sztuce (rekomendacja „Aspiracje” pismo warszawskich szkół artystycznych)

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia jest wyposażona w stanowiska pracy w postaci sztalugi i deski rysunkowej. Aranżacja przestrzenna będąca przedmiotem twórczej analizy jest przygotowywana przez prowadzących pracownię, z materiałów dostępnych na wydziale. Wydział nie zapewnia materiałów plastycznych koniecznych do wykonania zadania.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.2 (en)o 120 3 exercise 120h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10886