(en)Katalog ECTS

Propaedeutics of directing

(en)Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type warsztat praktyczny
Didactic methods

warsztat praktyczny, zajęcia stacjonarne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość dramaturgii polskiej i światowej; podstawy heurystyki.

Final requirements

Umiejętność konstruowania zadań scenicznych, umiejętność tworzenia etiud reżyserskich.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie praktyczne oraz eksplikacja reżyserska.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć z propedeutyki reżyserii jest zapoznanie studentów z podstawami języka scenicznego, umiejętnością konstruowania zadań scenicznych, tworzenia spójnego obrazu scenicznego i umiejętne jego tworzenie. Dodatkowo studenci zapoznają się z podstawami rozmaitych działań artystycznych związanych ze sztuką reżyserii, aktorstwa, tworzenia metafory i znaku scenicznego, działań improwizacyjnych.

Compulsory literature used during classes

1. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą.

2. K. Stanisławski, Praca aktora nad rolą.

3. P. Brook, Pusta przestrzeń.

4. M. Czechow, Praca aktora nad rolą

5. B. Walter, Co to jest teatr epicki? [w:] Brech w oczach krytuki światowej, red. i przeł. R. Szydłowski, Warszawa 1975.

6. B. Brecht, Małe organon dla teatru, przeł. A. Sowiński, "Pamiętnik Teatralny" 1955, z. 1.

7. B. Brecht, Krótki opis nowej techniki sztuki aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości, przeł. Z. Krawczykowski, "Dialog" 1976, nr 9.

8. A. Wirth, Struktura sztuk Brechta, Wrocław 1996.

 

Additional literature recommended for the student's self learning

1. M. Schuler, S. Harrer, Podstawy gry aktorskiej, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

2. J. Maciejowski, K. Czeczot, Refleksnik, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

3. J. Garfein, Żyć i grać. Techniki dla aktora, Szkoła filmowa w Łodzi, 2016.

4. U. Hagen, Szacunek dla aktorstwa, Szkoła filmowa w Łodzi, 2015.

5. J. Weston, Reżyserowanie aktorów, Wydawnictwo Marzec, 2010.

6. K. Johnstone, Impro, spontaniczne kreowanie świata, PWST Kraków, 2013.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności konstruowania światów scenicznych.

Student zdobywa wiedzę o rożnych stylach reżyserii i gry aktorskiej.

Student jest w stanie wyróżnić wysokiej jakości dzieła sceniczne, umie scharakteryzować umiejętnie postawione zadanie sceniczne, wie czym jest metafora i znak sceniczny, znaj jego składowe i sposób tworzenia, umie wyróżnić składowe cechy autorskiego stylu artystycznego.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

duża teatralna sala do działań scenicznych, odtwarzacz muzyki, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.2 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10912