(en)Katalog ECTS

History of theater

(en)Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type teoretyczny
Didactic methods

wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na I rok studiów licencjackich na Wydziale Scenografii

Final requirements

znajomość omawianego materiału

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach i napisania prac ćwiczeniowych

Teaching goals (program content, subject description)

- elementy historii teatru powszechnego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- historia teatru polskiego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- elementy teorii teatru –  analiza dzieła teatralnego
- architektura teatralna,  
- wprowadzenie do problematyki teatru operowego i baletowego
- społeczna, kulturowa i polityczna rola teatru
- kształtowanie konwencji teatralnych (estetyka teatru)
- teatr w przestrzeni miasta 
- artystyczne portrety  najwybitniejszych ludzi teatru (reżyserzy i scenografowie)
- przemiany w teatrze współczesnym

·       teatr poza teatrem

Compulsory literature used during classes

Wszystkie lektury dostępne są w bibliotekach Akademii Teatralnej, Instytutu Teatralnego i w BUW.

 

 - red. John Russel Brown – Historia teatru; przekł. Hanna Baltyn, W-wa 2007; lub Margoth Berthold – Historia teatru; przekł. Danuta Żmij, W-wa 1980;
 - Józef Kelera - Krótka historia teatru w Europie, Wrocław 2018;
 - Zbigniew Raszewski – Krótka historia teatru polskiego, W-wa 1977 i nast.;
 - Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska – Słownik współczesnego teatru; W-wa 1990;
 - Słownik wiedzy o teatrze, Wyd. „ParkEdukacja”, 2005;

Additional literature recommended for the student's self learning

·  Co znaczy pojęcie "kostium teatralny" Wykład wstępny

Wszystkie lektury dostępne sa w bibliotekach Akademii Teatralnej, Instytutu Teatralnego i BUW.

 

- red. Marta Fik -  Przeciw konwencjom (antologia), W-wa 1995;
- Zygmunt Hubner - Sztuka reżyserii, Warszawa 2013;
- Dorota Jarząbek - Narodziny przedstawienia, Kraków 2016
- Dariusz Kosiński – Słownik teatru, Kraków 2006;
- Elżbieta Nowicka – Dzieje teatru w Polsce, Poznań 2000;
- Patrice Pavis – Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002;
- Piotr Morawski - Oświecenie. Przedstawienia, Warszawa 2017
 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U06             wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w praktyce zawodowej; P6S_UW

K_U17             postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza

 

K_U18             prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi współpracownikami;  P6S_UK

 

K_U20             swobodnie wypowiadać się na temat własnej twórczości, oraz na inne tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

K_W04             podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je   powiązać  w procesie twórczym; P6S_WG

K_W06             podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki; P6S_WG

K_W12             specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV.  P6S_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K01             podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym; P6S_KR

 

K_K03             samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia; P6S_KK

 

K_K07    efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO

P6S_KK

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

stoły, krzesła, tablica ścieralna, komputer, projektor, zestaw DVD, podręczna biblioteka

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.2 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10914