Katalog ECTS

Historia teatru

Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów licencjackich na Wydziale Scenografii

Wymagania końcowe

znajomość omawianego materiału

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach i napisania prac ćwiczeniowych

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- elementy historii teatru powszechnego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- historia teatru polskiego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego
- elementy teorii teatru –  analiza dzieła teatralnego
- architektura teatralna,  
- wprowadzenie do problematyki teatru operowego i baletowego
- społeczna, kulturowa i polityczna rola teatru
- kształtowanie konwencji teatralnych (estetyka teatru)
- teatr w przestrzeni miasta 
- artystyczne portrety  najwybitniejszych ludzi teatru (reżyserzy i scenografowie)
- przemiany w teatrze współczesnym

·       teatr poza teatrem

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wszystkie lektury dostępne są w bibliotekach Akademii Teatralnej, Instytutu Teatralnego i w BUW.

 

 - red. John Russel Brown – Historia teatru; przekł. Hanna Baltyn, W-wa 2007; lub Margoth Berthold – Historia teatru; przekł. Danuta Żmij, W-wa 1980;
 - Józef Kelera - Krótka historia teatru w Europie, Wrocław 2018;
 - Zbigniew Raszewski – Krótka historia teatru polskiego, W-wa 1977 i nast.;
 - Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska – Słownik współczesnego teatru; W-wa 1990;
 - Słownik wiedzy o teatrze, Wyd. „ParkEdukacja”, 2005;

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

·  Co znaczy pojęcie "kostium teatralny" Wykład wstępny

Wszystkie lektury dostępne sa w bibliotekach Akademii Teatralnej, Instytutu Teatralnego i BUW.

 

- red. Marta Fik -  Przeciw konwencjom (antologia), W-wa 1995;
- Zygmunt Hubner - Sztuka reżyserii, Warszawa 2013;
- Dorota Jarząbek - Narodziny przedstawienia, Kraków 2016
- Dariusz Kosiński – Słownik teatru, Kraków 2006;
- Elżbieta Nowicka – Dzieje teatru w Polsce, Poznań 2000;
- Patrice Pavis – Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002;
- Piotr Morawski - Oświecenie. Przedstawienia, Warszawa 2017
 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U06             wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w praktyce zawodowej; P6S_UW

K_U17             postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza

 

K_U18             prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi współpracownikami;  P6S_UK

 

K_U20             swobodnie wypowiadać się na temat własnej twórczości, oraz na inne tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

K_W04             podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je   powiązać  w procesie twórczym; P6S_WG

K_W06             podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki; P6S_WG

K_W12             specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV.  P6S_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K01             podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym; P6S_KR

 

K_K03             samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia; P6S_KK

 

K_K07    efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO

P6S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

stoły, krzesła, tablica ścieralna, komputer, projektor, zestaw DVD, podręczna biblioteka

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.2 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10914