(en)Katalog ECTS

Propedeutyka projektowania scenograficznego

(en)Pedagog: dr Martyna Kander, dr Julia Skrzynecka

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe
Didactic methods

1. Wykład (omówienie zadań i uwarunkowań technicznych).

2. Ćwiczenia warsztatowe (nauka podstawowych zagadnień z zakresu scenografii).

3. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe spotkania ze
studentami w trakcie realizacji konkretnych zadań).


4. Projekty indywidualne (indywidualne zadania).

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydział Scenografii ASP w Warszawie.

Final requirements

1. Zaliczenie wszystkich zadanych do realizacji zadań.
2. Zaliczony komisyjny przegląd prac i zdany egzamin po I i II semestrze I roku studiów I stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania wszystkich ćwiczeń.
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu nauczania, w tym systematyczność pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Ocena poziomu wiedzy i indywidualnego rozwoju studenta.

4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Scenografii.

 Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji twórczych oraz profesjonalnego przetransponowania myśli i koncepcji scenograficznej na obraz. Program zajęć obejmuje dwa równorzędne, uzupełniające się bloki – teoretyczno-techniczny oraz praktyczny-projektowy, których połączenie da studentom narzędzia do przeprowadzenia pełnowymiarowego procesu projektowania scenograficznego.
Podczas pierwszych pięciu tygodni zajęć studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć – terminologię związaną z technologią sceny, struktury zaplecza produkcyjnego, charakterystykę realizacji scenografii teatralnych. Każdy z podejmowanych tematów uzupełniony jest ćwiczeniem pozwalającym w pełni zrozumieć i przyswoić w praktyce omawiane zagadnienia.
Zdobyte umiejętności pozwolą przeprowadzić drugi, projektowy blok zajęć. Na podstawie krótkiego tekstu dramatycznego studenci przygotowują projekty przestrzeni i kostiumów w pełnej formie. Podczas procesu projektowego uczą się zarówno twórczej interpretacji dzieła literackiego, jak i technik wykonania pełnego projektu scenograficznego.
Drugi semestr zakłada rozwój umiejętności nabytych w pierwszym semestrze poprzez realizację projektów scenograficznych do złożonego tekstu dramatycznego, którego struktura zakłada wielość zmian zachodzących w przestrzeni i kostiumach.

Compulsory literature used during classes

"Babunia" H. Ch. Andersen, "Romeo i Julia" W. Shakespeare

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych;

K_U03 świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje
sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);

K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;

K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza

 

 

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;
K_W03 podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym
(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;

K_W06 podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki;

K_W08 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i
architektury;

K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń;

K_W10 specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV

 

STUDENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;

K_K02 samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia;

K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa ze stołami i krzesłami na 17 osób.

Sprzęt wykorzystywany na zajęciach: ekran, rzutnik, komputer, odtwarzacz DVD, tablica.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.2 (en)o 120 3 exercise 120h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10915