Katalog ECTS

Propedeutyka projektowania scenograficznego

Pedagog: dr Martyna Kander, dr Julia Skrzynecka

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład (omówienie zadań i uwarunkowań technicznych).

2. Ćwiczenia warsztatowe (nauka podstawowych zagadnień z zakresu scenografii).

3. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe spotkania ze
studentami w trakcie realizacji konkretnych zadań).


4. Projekty indywidualne (indywidualne zadania).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydział Scenografii ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe

1. Zaliczenie wszystkich zadanych do realizacji zadań.
2. Zaliczony komisyjny przegląd prac i zdany egzamin po I i II semestrze I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania wszystkich ćwiczeń.
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu nauczania, w tym systematyczność pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Ocena poziomu wiedzy i indywidualnego rozwoju studenta.

4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Scenografii.

 Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji twórczych oraz profesjonalnego przetransponowania myśli i koncepcji scenograficznej na obraz. Program zajęć obejmuje dwa równorzędne, uzupełniające się bloki – teoretyczno-techniczny oraz praktyczny-projektowy, których połączenie da studentom narzędzia do przeprowadzenia pełnowymiarowego procesu projektowania scenograficznego.
Podczas pierwszych pięciu tygodni zajęć studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć – terminologię związaną z technologią sceny, struktury zaplecza produkcyjnego, charakterystykę realizacji scenografii teatralnych. Każdy z podejmowanych tematów uzupełniony jest ćwiczeniem pozwalającym w pełni zrozumieć i przyswoić w praktyce omawiane zagadnienia.
Zdobyte umiejętności pozwolą przeprowadzić drugi, projektowy blok zajęć. Na podstawie krótkiego tekstu dramatycznego studenci przygotowują projekty przestrzeni i kostiumów w pełnej formie. Podczas procesu projektowego uczą się zarówno twórczej interpretacji dzieła literackiego, jak i technik wykonania pełnego projektu scenograficznego.
Drugi semestr zakłada rozwój umiejętności nabytych w pierwszym semestrze poprzez realizację projektów scenograficznych do złożonego tekstu dramatycznego, którego struktura zakłada wielość zmian zachodzących w przestrzeni i kostiumach.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

"Babunia" H. Ch. Andersen, "Romeo i Julia" W. Shakespeare

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych;

K_U03 świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje
sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);

K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;

K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza

 

 

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;
K_W03 podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym
(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;

K_W06 podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki;

K_W08 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i
architektury;

K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń;

K_W10 specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV

 

STUDENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;

K_K02 samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia;

K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa ze stołami i krzesłami na 17 osób.

Sprzęt wykorzystywany na zajęciach: ekran, rzutnik, komputer, odtwarzacz DVD, tablica.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.2 o 120 3 ćw. 120h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10915