(en)Katalog ECTS

Proseminar

(en)Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type teoretyczny konwersatorium "Życie publiczne jako teatr"
Didactic methods

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na I rok studiów magisterskich

Final requirements

znajomość omawianego materiału

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i oceny przygotowanej prezentacji, jak również umiejętności analizy sytuacji społecznych z zastosowaniem metod proponowanych przez Goffmana

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, analizy i oceny zjawisk zachodzących z życiu publicznym, w kulturze i sztuce a także przygotowanie warsztatowe i redakcyjne do pisania teoretycznej pracy dyplomowej.

Tematyka zajęć:

1. co to jest teatr, obrzęd, rytuał
2. theatrum ceremoniale
3. uroczystość publiczna jako teatr (komponowanie przestrzeni, światła, kostiumu);
4. teatralizacja życia publicznego poprzez ceremoniał
5. przyjmowanie ról społecznych; maski społeczne
6. ślub i pogrzeb w różnych kulturach – ceremoniał, widowisko  czy przedstawienie
7. władza, przestrzeń, ceremoniał
8. ceremoniał jako spełnianie oczekiwań
9. ceremoniał-spektakl jako narzędzie oddziaływania politycznego
10. teatr w polityce – polityka w teatrze

Compulsory literature used during classes

wszystkie lektury są dostępne w bibliotekach Akademii Teatralnej i Instytutu Teatralnego oraz w BUW.

Erving Goffman – Człowiek w teatrze życia codziennego, W-wa 1977 i nast. (2 rozdziały);
Erving Goffman – Zachowanie w miejscach publicznych, w: O społecznej organizacji przedstawień, W-wa 2008;
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, W-wa 2005; (Jean Duvignaud – Ceremonia społeczna i ceremonia teatralna; Norbert Elias – Etykieta i ceremoniał).
Hanna Baltyn – 1 maja jako widowisko, w:„Polska Sztuka Ludowa” 1988, nr 1-2.

Additional literature recommended for the student's self learning

student będzie musiał wykorzystywać w swojej pracy archiwa internetowe dostępne na stronach instytucji publicznych,   portali poświęconych kulturze i sztuce współczesnej,  a także obejrzeć kilka programów informacyjnych w TVP, TVN, Polsacie (Wiadomości, Fakty, transmisja sejmowe).

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U08    świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej; P7S_UW

 

K_U11    zdefiniować i zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;                 P7S_UW

 

K_U24    zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki;  P7S_UO

P7S_UK

 

K_U27  wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;  P7S_UK

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W07   kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym;P7S_WG  P7S_WK

 

K_W12  specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń;   P7S_WG

K_W08
specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń;
P7S_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K03    rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;   P7S_UU

P7S_KR

 

K_K06    stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej; P7S_UU  P7S_KR

 

K_K15   wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej.   P7S_KO

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

stoły, krzesła, tablica suchościeralna, komputer z oprogramowaniem i dostępem do internetu, zestaw kina domowego, projektor

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.2 (en)o 30 4 seminar 30h
seminar [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10932