(en)Katalog ECTS

Knowledge of materials (mineral binders, fillers and weathering processes)

(en)Pedagog: Anna Puchta

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej.

Wymagania końcowe

Pozytywnie zdany egzamin.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• Ocena dyskusji o problemach związanych z wykorzystywaniem spoiw: 10%.
• Ocena ustnego przekazywanie wiedzy, obserwacji i spostrzeżeń podczas prowadzonych zapytań: 10%.
• Ocena kolokwiów sprawdzających: 20%.
• Egzamin ustny: 60%.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

• Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi procesów wietrzeniowych zapraw mineralnych.
• Zrozumienie procesów dojrzewania spoiw mineralnych, przyswojenie ich właściwości.
• Zapoznanie się z wypełniaczami stosowanymi w zaprawach mineralnych, ich składem mineralnym, możliwymi zanieczyszczeniami, sposobami wiązania ze spoiwami.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Bielański A. Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN Warszawa 1970.
• Skalmowski W. Chemia materiałów budowlanych, Wyd. Arkady 1977.
• Żenczykowski W. Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane, Arkady 1976.Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Guy A.G. Wprowadzenie do nauki o materiałach. PWN Warszawa 1977.
• Kurdowski W. Chemia cementu, PWN Warszawa 1991.
• Szymański A. Mineralogia techniczna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1997.
• Pampuch R., Haberka K., Kordek M., Nauka o procesach ceramicznych PWN Warszawa 1992.
• Krzywiec R. Podstawy technologii ceramiki, PZWS 1950.
• Lehman J. Chemia w ekspertyzie i konserwacji zabytków z materiałów nieorganicznych, Bioz 1978, T.S.I.

• Penkala T. Podstawy chemii ogólnej, PWN Warszawa 1982.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały
wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów,
badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien),
właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG,
fotografie UV, IR).

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury
różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.
KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody
nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.6 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.4 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11095