Katalog ECTS

Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe)

Pedagog: Anna Puchta

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym: zajęcia teoretyczne (wykłady) odbywają się online, a zajęcia praktyczne stacjonarnie na Uczelni.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej.

Wymagania końcowe

Pozytywnie zdany egzamin.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• Ocena dyskusji o problemach związanych z wykorzystywaniem spoiw.
• Ocena ustnego przekazywanie wiedzy, obserwacji i spostrzeżeń podczas prowadzonych zapytań.
• Ocena z kartkówek wprowadzających do zajęć i/lub ocena odpowiedzi ustnych udzielanych podczas zapytań.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

• Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi procesów wietrzeniowych zapraw mineralnych.
• Zrozumienie procesów dojrzewania spoiw mineralnych, przyswojenie ich właściwości.
• Zapoznanie się z wypełniaczami stosowanymi w zaprawach mineralnych, ich składem mineralnym, możliwymi zanieczyszczeniami, sposobami wiązania ze spoiwami.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Bielański A. Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN Warszawa 1970.
• Skalmowski W. Chemia materiałów budowlanych, Wyd. Arkady 1977.
• Żenczykowski W. Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane, Arkady 1976.Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Guy A.G. Wprowadzenie do nauki o materiałach. PWN Warszawa 1977.
• Kurdowski W. Chemia cementu, PWN Warszawa 1991.
• Szymański A. Mineralogia techniczna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1997.
• Pampuch R., Haberka K., Kordek M., Nauka o procesach ceramicznych PWN Warszawa 1992.
• Krzywiec R. Podstawy technologii ceramiki, PZWS 1950.
• Lehman J. Chemia w ekspertyzie i konserwacji zabytków z materiałów nieorganicznych, Bioz 1978, T.S.I.

• Penkala T. Podstawy chemii ogólnej, PWN Warszawa 1982.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

• Analizowanie doboru spoiw mineralnych i wypełniaczy.
• Weryfikowanie zastosowanych spoiw i wypełniaczy.
• Zaprojektowanie programu konserwatorskiego w zakresie doboru spoiw mineralnych i wypełniaczy.
• Umiejętność zaprezentowania projektu.

 

KU_02

https://wkirds.asp.waw.pl/wydzialowa-komisja-ds-jakosci-ksztalcenia/

• Definiowanie i opisywanie sposobów działania spoiw mineralnych i wypełniaczy.
• Rozpoznawanie spoiw mineralnych i wypełniaczy.
• Porównywanie i ocenianie prawidłowego doboru spoiw mineralnych.
• Podsumowywanie poczynionych spostrzeżeń i obserwacji.
• Prawidłowe rozpoznanie przyczyn zniszczeń spoiw i wypełniaczy.
• Prawidłowe opisanie stanu zachowania zapraw.

 

KW_02
KW_03 

https://wkirds.asp.waw.pl/wydzialowa-komisja-ds-jakosci-ksztalcenia/

• Dbałość o odpowiedni dobór spoiw mineralnych wykorzystywanych do prac konserwatorskich.
• Postępowanie zgodnie z przyjętymi recepturami.
• Wrażliwość na prawidłowy przebieg procesu konserwacji.
• Wyrażania sądów o przebiegu podjętych decyzji.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Zajęcia online: komputer z łączem internetowym wyposażony w głośnik, kamerkę i mikrofon.


Zajęcia stacjonarne: rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.6 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11095