(en)Katalog ECTS

Painting

(en)Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods
 1. Ćwiczenia warsztatowo studyjne z malarstwa
 2.  Przeglądy indywidualne i grupowe
 3.  Korekty, dyskusje dydaktyczne, dialog
Language of lecture polski;
Prerequisites
 1.  Posiadanie świadectwa dojrzałości
 2.  Pozytywnie zakończony 3-etapowy egzamin wstępny; teczka z pracami plastycznymi, egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa, prezentacja.                                                                                                                                                                                             
Final requirements
 1.  Wykonanie zestawu prac malarskich w zakresie ćwiczeń studyjnych - akt, martwa natura, wnętrze, szkice malarskie.
 2.  Wykonanie (1-2 w semestrze) ćwiczeń tematycznych. 
 3.  Wymagana obecność 90%
The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 1.  Przegląd indywidualny wszystkich prac malarskich wykonanych w semestrze.
 2.  Wybór i prezentacja prac, które podlegają ocenie Komisji Wydziałowej
 3.  Ocenie podlegają ; umiejętności obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność pokonywania trudności, otwartość                              w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, zaangażowanie i frekwencja.                                                                                                    
Teaching goals (program content, subject description)
 1. Doskonalenie uzdolnień manualnych
 2. Poszerzenie poznania warsztatu i technik malarskich
 3. Odkrywanie praw porządkujących i interpretujących postrzeganą rzeczywistość
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni
 5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu
 6. Przekraczanie ograniczeń i złych nawyków
 7. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, wnikliwej, zaangażowanej
Compulsory literature used during classes
 1. Bell J. "Lustro świata", Wyd. Arkady, Warszawa 2009.
 2. Białostocki J. "Sztuka cenniejsza niż złoto", PWN, Warszawa 1966.
 3. Cybis J. "Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.
 4. Gombrich E.H. "O sztuce", Wyd. Arkady, Warszawa 1997.
 5. Rzepińska M. " Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego", Wyd. Literackie, Kraków 1979.
Additional literature recommended for the student's self learning
 1. Białostocki J. "Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce", Wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2001.
 2. Czapski J. "Patrząc", Wyd. Znak, Kraków 2004.
 3. Kowalska B. "Twórcy-postawy", Wyd. Literackie, Kraków 1981.
 4. Moniuszko A. "Ciało sztuki", PWN, Warszawa  1982.
 5. Woźniakowski J. "Co się dzieje ze sztuką?", PIW, Warszawa 1974.
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
 1.  Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami malarskimi w zależności od techniki wykonywanej pracy.
 2. Dostrzega układy i logikę otaczających form.
 3. Rozpoznaje istotne walory plastyczne zdarzenia.
 4. Poszukuje i wykorzystuje różnorodne środki wyrazu w realizacji zadania malarskiego.
 5. Samodzielnie pokonuje trudności i ograniczenia.
 1. Zna złożoność zjawisk, które warunkują akt tworzenia
 2. Posiada znajomość warsztatu, narzędzi, materiałów, technik malarskich.
 3. Zna zasady realizacji pracy artystycznej.
 1.  Jest gotowy do realizowania własnych zamierzeń twórczych.
 2. Prezentowania swoich prac w przestrzeni publicznej w wystawach zbiorowych, które uwzględniają współpracę wszystkich uczestników.
 3. Jest gotowy do dbałości o swoje prace jak i poszanowanie prac swoich kolegów.
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids
 1. Pracownia o odpowiednim metrażu i określonych warunkach oświetlenia.
 2. Sztalugi, deski, stołki.
 3. Rekwizyty do martwych matur.
 4. Model.
 5. Indywidualne szafki na narzędzia.
 6. Dostęp do bieżącej wody.
 7. Narzędzia malarskie; pędzle, farby, paleta
 8. Podłoża; płótno, papier, tektura
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11128