Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 1. Ćwiczenia warsztatowo studyjne z malarstwa
 2.  Przeglądy indywidualne i grupowe
 3.  Korekty, dyskusje dydaktyczne, dialog
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 1.  Posiadanie świadectwa dojrzałości
 2.  Pozytywnie zakończony 3-etapowy egzamin wstępny; teczka z pracami plastycznymi, egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa, prezentacja.                                                                                                                                                                                             
Wymagania końcowe
 1.  Wykonanie zestawu prac malarskich w zakresie ćwiczeń studyjnych - akt, martwa natura, wnętrze, szkice malarskie.
 2.  Wykonanie (1-2 w semestrze) ćwiczeń tematycznych. 
 3.  Wymagana obecność 90%
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 1.  Przegląd indywidualny wszystkich prac malarskich wykonanych w semestrze.
 2.  Wybór i prezentacja prac, które podlegają ocenie Komisji Wydziałowej
 3.  Ocenie podlegają ; umiejętności obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność pokonywania trudności, otwartość                              w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, zaangażowanie i frekwencja.                                                                                                    
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 1. Doskonalenie uzdolnień manualnych
 2. Poszerzenie poznania warsztatu i technik malarskich
 3. Odkrywanie praw porządkujących i interpretujących postrzeganą rzeczywistość
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni
 5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu
 6. Przekraczanie ograniczeń i złych nawyków
 7. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, wnikliwej, zaangażowanej
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 1. Bell J. "Lustro świata", Wyd. Arkady, Warszawa 2009.
 2. Białostocki J. "Sztuka cenniejsza niż złoto", PWN, Warszawa 1966.
 3. Cybis J. "Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.
 4. Gombrich E.H. "O sztuce", Wyd. Arkady, Warszawa 1997.
 5. Rzepińska M. " Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego", Wyd. Literackie, Kraków 1979.
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Białostocki J. "Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce", Wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2001.
 2. Czapski J. "Patrząc", Wyd. Znak, Kraków 2004.
 3. Kowalska B. "Twórcy-postawy", Wyd. Literackie, Kraków 1981.
 4. Moniuszko A. "Ciało sztuki", PWN, Warszawa  1982.
 5. Woźniakowski J. "Co się dzieje ze sztuką?", PIW, Warszawa 1974.
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 1.  Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami malarskimi w zależności od techniki wykonywanej pracy.
 2. Dostrzega układy i logikę otaczających form.
 3. Rozpoznaje istotne walory plastyczne zdarzenia.
 4. Poszukuje i wykorzystuje różnorodne środki wyrazu w realizacji zadania malarskiego.
 5. Samodzielnie pokonuje trudności i ograniczenia.
 1. Zna złożoność zjawisk, które warunkują akt tworzenia
 2. Posiada znajomość warsztatu, narzędzi, materiałów, technik malarskich.
 3. Zna zasady realizacji pracy artystycznej.
 1.  Jest gotowy do realizowania własnych zamierzeń twórczych.
 2. Prezentowania swoich prac w przestrzeni publicznej w wystawach zbiorowych, które uwzględniają współpracę wszystkich uczestników.
 3. Jest gotowy do dbałości o swoje prace jak i poszanowanie prac swoich kolegów.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 1. Pracownia o odpowiednim metrażu i określonych warunkach oświetlenia.
 2. Sztalugi, deski, stołki.
 3. Rekwizyty do martwych matur.
 4. Model.
 5. Indywidualne szafki na narzędzia.
 6. Dostęp do bieżącej wody.
 7. Narzędzia malarskie; pędzle, farby, paleta
 8. Podłoża; płótno, papier, tektura
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11128