(en)Katalog ECTS

Knowledge of materials

(en)Pedagog: dr Anna Nowicka
(en)Asystent/ci: mgr Aleksandra Rzeszutek

(en)Pole (en)Opis
Course type kursowy
Didactic methods

Wykłady

Ćwiczenia

Language of lecture polski;
Prerequisites

Brak

Final requirements

Zdany pozytywnie egzamin z zagadnień teoretycznych.
Zaliczenie na stopień ćwiczeń (identyfikacja suchych pigmentów).
Złożenie poprawnego sprawozdanie z badań próbek pobranych z obiektów do konserwacji.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Semestr 1:     
Pozytywnie zaliczone 
2 kolokwia pisemne: 40%.     
Pozytywnie zdany egzamin pisemny: 50%.     
Przygotowanie do ćwiczeń: 10%.   

 

Semestr 2:
Pozytywnie zaliczone 
2 kolokwia pisemne: 40%.    
Pozytywnie zdany egzamin pisemny: 50%.      
Przygotowanie do ćwiczeń: 10%.

 

Zaliczenie ćwiczeń na stopień       
Pozytywnie zaliczony 
sprawdzian praktyczny - identyfikacja czystych pigmentów: 50%.
Pozytywnie zaliczony pisemny raport z badań chemicznych
próbek pobranych z dzieł sztuki: 50%.

 

 

Teaching goals (program content, subject description)

Przekazanie podstawowej wiedzy o pigmentach najczęściej stosowanych w obiektach zabytkowych.
Przekazanie podstawowych zasad  identyfikacji czystych pigmentów (bez spoiwa) metodą  mikrokrystaloskopii.
Przygotowanie do samodzielnego badania składu chemicznego zapraw, farb i podobrazi   płóciennych w próbkach pobranych z obiektów przeznaczonych do konserwacji i pisemnego opracowania wyników wykonanych badań.

Compulsory literature used during classes

Rudniewski P, Jarmińska D., Jeżewska E., Kępa L., Kurkowska J., Nowicka A., Syta O., Wagner B., Wesołowska A., Pigmenty. Analiza mikrochemiczna i instrumentalna, Wydawnictwo ASP w Warszawie, Warszawa, 2018 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie. 

Rudniewski P., Pigmenty i ich identyfikacja, Skrypt ASP w Warszawie, 1999 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabytkowych dziełach sztuki, Skrypt  UMK w Toruniu, Toruń 1992.

Additional literature recommended for the student's self learning

N. Eastaugh, V. Walsh, Tracey Chaplin, R. Siddall, Pigment Compendium – A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments, Oxford 2008 – Biblioteka Zakładu Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych WKiRDS ASP w Warszawie.

V. Horie, Materials for Conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings, Oxford 2010 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_02 Student powinien umieć wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

KW_02 Student powinien znać problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie. 

KW_03 Student powinien znać metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych w konserwacji.

-

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Laboratorium chemiczne wyposażone w dygestorium, mikroskopy, aparaty fotograficzne, odczynniki, wzorce materiałowe.

Rzutnik multimedialny.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 45 3 lecture 45h
lecture [pass/exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11265