(en)Katalog ECTS

Drawing

(en)Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 1. Ćwiczenia warsztatowo studyjne z rysunku
 2. Przeglądy indywidualne i grupowe
 3. Korekty, dyskusje dydaktyczne, dialog.
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 1. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 2. Pozytywnie zakończony 3-etapowy egzamin praktyczny; teczka z pracami plastycznymi, egzamin z rysunku i malarstwa, prezentacja.                                                                                                                                          
Wymagania końcowe
 1. Wykonanie prac rysunkowych w zakresie ćwiczeń studyjnych: akt, postać we wnętrzu, martwa natura, szkice rysunkowe.
 2. Wykonanie 1-2 ćwiczeń tematycznych w semestrze.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 1. Przegląd indywidualny prac rysunkowych odpowiadających wszystkim ćwiczeniom w semestrze.
 2. Wybór i prezentacja prac, które podlegać będą ocenie. Forma zaliczenia to egzamin ze stopniem według skali ocen.               Oceniającym jest prowadzący i członkowie Komisji Wydziałowej.
 3. Ocenie podlegają; umiejętność obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność w pokonywaniu trudności, otwartość w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, poziom artystyczny prac, zaangażowanie i frekwencja(85%)
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 1. Doskonalenie uzdolnień manualnych.
 2. Poszerzenie poznania warsztatu i technik rysunkowych.
 3. Odkrywanie praw porządkujących i interpretujących postrzeganą rzeczywistość.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
 5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu.
 6. Przekraczanie ograniczeń i złych nawyków.
 7. Wnikliwe studiowanie budowy anatomicznej człowieka.
 8. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, uważnej i zaangażowanej.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11270