(en)Katalog ECTS

Basics of graphic design

(en)Pedagog: dr Maciej Małecki

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

dialog dydaktyczny, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdanie egzaminu wstępnego na Wydział Architektury wnętrz

Final requirements

umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań projektowych w obrębie studiowanej dziedziny; umiejętność kreowania własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i specyficznych rozwiązań warsztatowych; sprawne posługiwanie się kodami kulturowymi w procesie kształtowania skutecznego komunikatu wizualnego

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

ocena indywidualnej pracy studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena aktywności studenta w ramach zajęć warsztatowych wg skali ocen umieszczonej w „Regulaminie studiów”

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bazowych elementów stanowiących „budulec“ projektowania graficznego / komunikacji wizualnej: krój pisma (wprowadzenie do typografii), forma graficzna (pozawerbalne obrazowanie przedmiotów / pojęć).

Uświadomienie studentom ważności ww. elementów dla procesu świadomego budowania przekazu / wizerunku.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wypowiedzi graficznej płaskimi, werbalnymi (typografia) i pozawerbalnymi (obraz) środkami wyrazu.

Compulsory literature used during classes

Tibor Szanto, Pismo i styl, 0ssolineum, 1986

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wyd. Do / Wyd. Optima, W-wa 2003

Robert Chwałowski, {typografia.info/ (http://typografia.info, rozdział: Podstawy typografii

Stefan Bernaciński, Liternictwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1990

Additional literature recommended for the student's self learning

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, WAIF, W-wa 1984

Andrzej Tomaszewski, Leksykon pism graficznych, Wyd. Krupski i S-ka, W-wa 1996

Jost Hochuli, Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009

Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, 2008

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W04. podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W05. podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;

K_W08. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09. powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W04. podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W05. podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;

K_W08. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09. powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01. krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K04. uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05. efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K09. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala powinna być jasno oświetlona, wyposażona w samodzielne stanowiska pracy umożliwiające rysowanie, modelowanie, prace na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów z profesjonalnym oprogramowaniem 2D (pracownia komputerowa), korzystać z warsztatów (modelarnia drewna i modelarnia technik różnych) oraz pracowni fotograficznej.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11283