Katalog ECTS

Podstawy projektowania graficznego

Pedagog: dr Maciej Małecki

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dialog dydaktyczny, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdanie egzaminu wstępnego na Wydział Architektury wnętrz

Wymagania końcowe

umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań projektowych w obrębie studiowanej dziedziny; umiejętność kreowania własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i specyficznych rozwiązań warsztatowych; sprawne posługiwanie się kodami kulturowymi w procesie kształtowania skutecznego komunikatu wizualnego

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena aktywności studenta w ramach zajęć warsztatowych wg skali ocen umieszczonej w „Regulaminie studiów”

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bazowych elementów stanowiących „budulec“ projektowania graficznego / komunikacji wizualnej: krój pisma (wprowadzenie do typografii), forma graficzna (pozawerbalne obrazowanie przedmiotów / pojęć).

Uświadomienie studentom ważności ww. elementów dla procesu świadomego budowania przekazu / wizerunku.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wypowiedzi graficznej płaskimi, werbalnymi (typografia) i pozawerbalnymi (obraz) środkami wyrazu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tibor Szanto, Pismo i styl, 0ssolineum, 1986

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wyd. Do / Wyd. Optima, W-wa 2003

Robert Chwałowski, {typografia.info/ (http://typografia.info, rozdział: Podstawy typografii

Stefan Bernaciński, Liternictwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1990

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, WAIF, W-wa 1984

Andrzej Tomaszewski, Leksykon pism graficznych, Wyd. Krupski i S-ka, W-wa 1996

Jost Hochuli, Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009

Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, 2008

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W04. podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W05. podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;

K_W08. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09. powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_W01. w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W04. podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W05. podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;

K_W08. problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09. powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01. krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K04. uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05. efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K09. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala powinna być jasno oświetlona, wyposażona w samodzielne stanowiska pracy umożliwiające rysowanie, modelowanie, prace na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów z profesjonalnym oprogramowaniem 2D (pracownia komputerowa), korzystać z warsztatów (modelarnia drewna i modelarnia technik różnych) oraz pracowni fotograficznej.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11283