(en)Katalog ECTS

Knowledge of materials (polymer chemistry)

(en)Pedagog: dr Joanna Kurkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

zaliczony I rok studiów

Final requirements

egzamin pisemny obejmujący zakres materiału zawarty w celach dydaktycznych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena udziału w dyskusji podczas prowadzonych wykładów; ocena poziomu aktualnej wiedzy dotyczącej treści programowych na podstawie dwóch kolokwiów (w połowie i pod koniec semestru); egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmujący cały zakres materiału, wg skali ocen zamieszczonej w Regulaminie studiów. 

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami chemii polimerów, niezbędnymi dla opanowania zagadnień z zakresu chemii konserwatorskiej.

Opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących otrzymywania związków wielkocząsteczkowych.

Nomenklatura (według YUPAC).

Znajomość właściwości fizykochemicznych związków polimerowych stosowanych w chemii konserwatorskiej.

Compulsory literature used during classes

J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 1998 (oraz wznowienia nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie

Additional literature recommended for the student's self learning

Praca zbiorowa pod redakcją Z. Floriańczyka i S. Penczka: Chemia polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych w konserwacji.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

rzutnik multimedialny

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11323