(en)Katalog ECTS

Technical descriptions

(en)Pedagog: mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type AW/S/1/NK/22 Obowiązkowy dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia w Pracowni Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej
Didactic methods

- Dialog dydaktyczny;
- Prezentacja;
- Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć);
- e-learning.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie pierwszego roku studiów I stopnia, kierunek Architektura Wnętrz

Final requirements

- Opracowanie rysunkowe koncepcji projektowej oraz wybranego detalu, ukazujące możliwość realizacji, zawierające rysunki w odpowiednich skalach i opis techniczny;
- Uzyskanie poprawności całości opracowania projektu wykonywanego w pracowni (rysunków i modelu).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Świadomy wybór materiałów i technologii 30%
2. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 20%
3. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 20%
4. Jakość przedstawienia opracowania 30%

Teaching goals (program content, subject description)

- Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz.
- Rozwijanie wiedzy i umiejętności stosowania środków technicznych (w tym materiałów i technologii) niezbędnych do uzyskania zamierzonych efektów funkcjonalnych i wizualnych
  w projektowaniu.
- Pogłębienie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych i opisów technicznych.
- Ćwiczenie umiejętności spójnego, całościowego wizualizowania rozwiązań.
- Dialog na tematy związane z technicznymi aspektami opracowywanej koncepcji projektowej, korekty indywidualne i zespołowe.

Zadanie obejmuje komplet rysunków związanych z tematem projektowym w odpowiednim formacie i dobranych skalach. Praca nad projektem dostopsowana jest do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego preferencji, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru i skali przestrzeni będącej tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo.

Compulsory literature used during classes

Katalogi materiałów, informacje w internecie, czasopisma Domus, Detail, Architektura-murator – dostępne m.in. w bibliotece ASP w Warszawie i innych bibliotekach.

Additional literature recommended for the student's self learning

"The Ecology of Building Materials", Bjørn Berge, Chris Butters, Filip Henley, 2009 Elsevier Ltd.; wersja pdf dostępna w wolnych zasobach w internecie:
https://www.google.pl/search?q=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&oq=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&aqs=chrome..69i57.1194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką
i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz;
K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym.

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym.
Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory
o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)o 60 1 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11382