Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu AW/S/1/NK/22 Obowiązkowy dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia w Pracowni Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- Dialog dydaktyczny;
- Prezentacja;
- Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć);
- e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie pierwszego roku studiów I stopnia, kierunek Architektura Wnętrz

Wymagania końcowe

- Opracowanie rysunkowe koncepcji projektowej oraz wybranego detalu, ukazujące możliwość realizacji, zawierające rysunki w odpowiednich skalach i opis techniczny;
- Uzyskanie poprawności całości opracowania projektu wykonywanego w pracowni (rysunków i modelu).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Świadomy wybór materiałów i technologii 30%
2. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 20%
3. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 20%
4. Jakość przedstawienia opracowania 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz.
- Rozwijanie wiedzy i umiejętności stosowania środków technicznych (w tym materiałów i technologii) niezbędnych do uzyskania zamierzonych efektów funkcjonalnych i wizualnych
  w projektowaniu.
- Pogłębienie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych i opisów technicznych.
- Ćwiczenie umiejętności spójnego, całościowego wizualizowania rozwiązań.
- Dialog na tematy związane z technicznymi aspektami opracowywanej koncepcji projektowej, korekty indywidualne i zespołowe.

Zadanie obejmuje komplet rysunków związanych z tematem projektowym w odpowiednim formacie i dobranych skalach. Praca nad projektem dostopsowana jest do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego preferencji, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru i skali przestrzeni będącej tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Katalogi materiałów, informacje w internecie, czasopisma Domus, Detail, Architektura-murator – dostępne m.in. w bibliotece ASP w Warszawie i innych bibliotekach.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

"The Ecology of Building Materials", Bjørn Berge, Chris Butters, Filip Henley, 2009 Elsevier Ltd.; wersja pdf dostępna w wolnych zasobach w internecie:
https://www.google.pl/search?q=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&oq=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&aqs=chrome..69i57.1194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką
i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz;
K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym.

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym.
Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory
o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 60 1 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11382