(en)Katalog ECTS

Portfolio and presentation graphics

(en)Pedagog: dr hab. Anna Plewka
(en)Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

(en)Pole (en)Opis
Course type Portfolio i Grafika Prezentacyjna
Didactic methods

·         Dialog dydaktyczny – dyskusja w grupie i indywidualna

·         Cykl pokazów multimedialnych

·         E-learning

·         Ćwiczenia i korekty prac

·         Zajęcia studyjne w pracowni fotograficznej

·         Selekcja najciekawszych dzieł i zadań wybranych do portfolio

·         Korekty indywidualne związane z budowaniem portfolio

·         Prezentacje ukazujące różnorakie przykłady innych realizacji portfolio.

·         Powtórka dokumentacji pod opieką pracowników studio

·         Konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Robocza dokumentacja prac projektowych, malarskich i rysunkowych z poprzednich semestrów.

Final requirements

 Publiczna prezentacja prac portfolio w wersji elektronicznej i w formie książki

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

 

·         Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni  40%

·         Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%

·         Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 30%

Teaching goals (program content, subject description)

W trakcie zajęć studenci porządkują i uzupełniają na bieżąco dokumentację fotograficzną zrealizowanych przez siebie projektów a następnie „budują” portfolio poprzez tworzenie szkicowego projektu layout, propozycję wypełnienia szablonu materiałem zdjęciowym, rysunkami i opisem. Spotkania ze studentami z Portfolio i Grafiki Prezentacyjnej umożliwiają im poszukiwania estetycznej oprawy prac i właściwego doboru materiału prezentacyjnego.Podczas zajęć odbywają się korekty wybranych prac, działania ulepszające jakość obrazu przy użyciu graficznych programów komputerowych oraz programów do cyfrowej obróbki zdjęć. Efektem końcowym jest portfolio w wersji drukowanej zawierającej dorobek czterech semestrów. Po uzupełnieniu pracami z kolejnych semestrów studenci mają przygotowany i uporządkowany materiał, który mogą zaprezentować przed obroną licencjatu. Oddaniem pracy jest publiczna prezentacja prac portfolio w trakcie wystawy końcoworocznej w wersji elektronicznej i w formie książki. Studenci poznają podstawy programu In Design. Oddanie pracy semestralnej, wydruki robocze, dokumentacja cyfrowa.

Compulsory literature used during classes

Tibor Szanto, Pismo i styl, 0ssolineum, 1986

Michael Mitchell, Susan Wightman,Typografia Książki, podręcznik projektanta, d2d.pl, Kraków 2015

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wyd. Do / Wyd. Optima, W-wa 2003

Robert Chwałowski, www.typografia.ogme.pl (rozdział: Podstawy Typografii)

Additional literature recommended for the student's self learning

F.H.Wills, Grafika reklamowa, WNT, W-wa 1972

Karel Teissig, Techniki rysunku, WAIF, W-wa 1982

OIdrich Hlausa, Typographia, SNTL, Praha 1981

Georges Jean, Pismo – pamięć ludzkości, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1984

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, 2007

typografia.ogme.pl|Od: Robert Chwałowski

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, WAIF, W-wa 1984

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią                         w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji                                i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także

o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez

samodzielną pracę;

K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnychdokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pomieszczenia służące do konsultacji powinny być obszerne i wyposażone w blaty robocze  - - miejsce dogodne do pracy z laptopem. Sprzęt komputerowy powinien być wyposażony  w oprogramowanie ID, PS i AI.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11386