Katalog ECTS

Portfolio i grafika prezentacyjna

Pedagog: dr hab. Anna Plewka
Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Portfolio i Grafika Prezentacyjna
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

·         Dialog dydaktyczny – dyskusja w grupie i indywidualna

·         Cykl pokazów multimedialnych

·         E-learning

·         Ćwiczenia i korekty prac

·         Zajęcia studyjne w pracowni fotograficznej

·         Selekcja najciekawszych dzieł i zadań wybranych do portfolio

·         Korekty indywidualne związane z budowaniem portfolio

·         Prezentacje ukazujące różnorakie przykłady innych realizacji portfolio.

·         Powtórka dokumentacji pod opieką pracowników studio

·         Konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Robocza dokumentacja prac projektowych, malarskich i rysunkowych z poprzednich semestrów.

Wymagania końcowe

 Publiczna prezentacja prac portfolio w wersji elektronicznej i w formie książki

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

 

·         Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni  40%

·         Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%

·         Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W trakcie zajęć studenci porządkują i uzupełniają na bieżąco dokumentację fotograficzną zrealizowanych przez siebie projektów a następnie „budują” portfolio poprzez tworzenie szkicowego projektu layout, propozycję wypełnienia szablonu materiałem zdjęciowym, rysunkami i opisem. Spotkania ze studentami z Portfolio i Grafiki Prezentacyjnej umożliwiają im poszukiwania estetycznej oprawy prac i właściwego doboru materiału prezentacyjnego.Podczas zajęć odbywają się korekty wybranych prac, działania ulepszające jakość obrazu przy użyciu graficznych programów komputerowych oraz programów do cyfrowej obróbki zdjęć. Efektem końcowym jest portfolio w wersji drukowanej zawierającej dorobek czterech semestrów. Po uzupełnieniu pracami z kolejnych semestrów studenci mają przygotowany i uporządkowany materiał, który mogą zaprezentować przed obroną licencjatu. Oddaniem pracy jest publiczna prezentacja prac portfolio w trakcie wystawy końcoworocznej w wersji elektronicznej i w formie książki. Studenci poznają podstawy programu In Design. Oddanie pracy semestralnej, wydruki robocze, dokumentacja cyfrowa.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tibor Szanto, Pismo i styl, 0ssolineum, 1986

Michael Mitchell, Susan Wightman,Typografia Książki, podręcznik projektanta, d2d.pl, Kraków 2015

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wyd. Do / Wyd. Optima, W-wa 2003

Robert Chwałowski, www.typografia.ogme.pl (rozdział: Podstawy Typografii)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

F.H.Wills, Grafika reklamowa, WNT, W-wa 1972

Karel Teissig, Techniki rysunku, WAIF, W-wa 1982

OIdrich Hlausa, Typographia, SNTL, Praha 1981

Georges Jean, Pismo – pamięć ludzkości, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1984

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, 2007

typografia.ogme.pl|Od: Robert Chwałowski

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, WAIF, W-wa 1984

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią                         w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji                                i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także

o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez

samodzielną pracę;

K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnychdokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań                w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pomieszczenia służące do konsultacji powinny być obszerne i wyposażone w blaty robocze  - - miejsce dogodne do pracy z laptopem. Sprzęt komputerowy powinien być wyposażony  w oprogramowanie ID, PS i AI.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11386