(en)Katalog ECTS

Intermedia Communication Studio

(en)Pedagog: prof. Krzysztof Olszewski

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

Metody nauczania w zakresie zajęć praktycznych z zastosowaniem teorii pragmatycznej w kontekście nowoczesnej dydaktyki z zastosowaniem aktualnych, rozwojowych i relacyjnych metod kształcenia. Nowoczesna dydaktyka w kierunku tutoringu i cauchingu.

1. Wykład wprowadzający (zajęcia zespołowe o charakterze autorskim w formie prezentacji multimedialnej mające na celu wprowadzenie do Pracowni).
2. Prezentacje, pokazy warsztatowe związane z realizowanymi: technikami, ćwiczeniami, zadaniami.
3. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe rozwijające umiejętność i biegłość posługiwania się warsztatem wypracowanym w Pracowni na pograniczu sztuk tradycyjnych i nowych w kontekście działań intermedialnych). Konwergencja mediów.
4. Ćwiczenia studyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe oparte na pracy eksperymentalnej, obserwacji i analizie, komunikacji interpersonalnej i relacyjnej, poszukiwanie kodów na styku obrazu i tekstu w wielowarstwowości semiotycznej i medialnej).
5. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe oparte na eksperymentach pomiędzy używanymi mediami, poszukiwanie nowego obrazowania w kontekście sztuki, kultury i nauki służące definiowaniu i dekonstruowaniu własnych koncepcji artystycznych i działań).
6. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia indywidualne i zespołowe związane z prowadzeniem poszczególnych projektów, przeglądów obowiązkowych i zaliczeniowych).
7. Projekty indywidualne (realizacja indywidualnego projektu artystycznego, pracy dyplomowej i wypracowanie przestrzeni ekspozycyjnej).
8. Realizacja zespołowa (realizacja zespołowego projektu artystycznego, praca dyplomowa).
9. Seminarium dyplomowe (zajęcia indywidualne i zespołowe przygotowujące studentów do obrony pracy dyplomowej).

Language of lecture polski;
Prerequisites

I rok II stopnia
1. Dyplom studiów I stopnia
2. Zdanie egzaminu wstępnego, weryfikującego umiejętność użycia jednej z form działań intermedialnych.
3. Podjęcie studiów.
II rok II stopnia
Zaliczenie I roku II stopnia.

Final requirements

I rok II stopnia
1. Zdany egzamin końcowy na I roku studiów II stopnia.
2. Przygotowanie prezentacji pracy do ekspozycji podczas wystawy końcoworocznej.
II rok II stopnia
1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie magisterskim po IV semestrze.
2. Wykonanie praktycznej pracy dyplomowej II stopnia lub aneksu.
Kreacja dyplomu magisterskiego dąży do stworzenia jednej z form sztuki intermedialnej: obraz postmedialny, video art jako intermedium, videoperformance, interaktywna przestrzeń wizualna
w kierunku artystyczno – badawczych poszukiwań transmedialnych.
1. Przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej do ekspozycji.
2. Upublicznienie i obronienie dyplomu.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny.
1. Ocena jakości, poziomu artystycznego i warsztatowego prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności współpracy.
5. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
6. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację dyplomową w Akademii Sztuk Pięknych.
7. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji intermedia w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia (wykłady, konwersatoria).
8. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu studiów w Pracowni Komunikacji Intermedialnej.
9. Ocena poziomu publicznej prezentacji pracy finalnej lub dyplomowej.
10. Ocena uczestnictwa w seminarium dyplomowym, w przypadku studentów II roku.
11. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

Praca magisterska: artystyczno – badawcza.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Praktyczna praca magisterska prezentowana w formie ekspozycji (forma zależna od tematu i charakteru realizacji) do której student zobowiązany jest dołączyć krótki opis realizacji.
Kreacja dyplomu magisterskiego dąży do stworzenia jednej z form sztuki intermedialnej: obraz postmedialny, video art jako intermedium, videoperformance, interaktywna przestrzeń wizualna w kierunku artystyczno – badawczych poszukiwań transmedialnych.

Edukacja – przestrzeń dla rozwoju związana z wychowaniem i kształceniem studenta pomiędzy
podmiotowością jednostki a społecznym wymiarem ludzkiej egzystencji.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć.
Pracownia Komunikacji Intermedialnej jest to miejsce refleksji pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością na II stopniu studiów w kontekście 3t: transgression, transformation, transmedia.
Punktem wyjścia jest rzeczywistość (codzienność), jej interpretacja i podstawowe relacje międzyludzkie. Poszukujemy odpowiedzi pokonując własne granice poprzez łączenie przeciwstawnych żywiołów (konstrukcja – dekonstrukcja, definiowanie – redefiniowanie).
Studenci zbierają odpowiednie narzędzia (manualne i cyfrowe), zapoznają się z warsztatem i stosowanymi w pracowni technikami. Zbliżają się do autentycznych, nieuchwytnych, niezwerbalizowanych doznań i odnajdują tematy, które staną się podstawą do budowania pracy dyplomowej. Nabierają innej perspektywy postrzegania i dalej zagłębiają się w proces twórczy pomiędzy sztuką i nauką.

Celem edukacji w pracowni jest przełamywanie stereotypów w myśleniu i praktycznym działaniu, utrudniających, uniemożliwiających lub opóźniających niezbędny rozwój każdego z nas, przede wszystkim w interesującym nas zakresie doświadczeń i poszukiwań w edukacji artystycznej w zakresie terminu komunikacji i intermediów oraz ich wzajemnej zależności.
Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do wypowiedzi w ramach komunikacji intermedialnej oraz nabycia umiejętności potrzebnych do interdyscyplinarnej pracy grupowej, zarówno w środowisku artystycznym wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą naukowo-techniczną zdobytą na zajęciach, jest dyplom magisterski.
 
Poziom magisterski: dyplom artystyczno - badawczy
1. Praca nad tekstem, obrazem, dźwiękiem, obiektem i przestrzenią w kontekście 3t: transgression, transformation, transmedia.
2. Zapoznanie się z technikami wypracowanymi w pracowni, warsztatem.
3. Poszukiwanie własnego języka na bazie przenikania mediów klasycznych i cyfrowych.
4. Odnalezienie tematów, które staną się podstawą do pracy.
5. Poszukiwanie wypowiedzi artystycznej w dialogu z inną osobą lub grupą.
6. Precyzowanie przekazu, treści w stosunku do widza.
7. Skompletowanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia.
8. Określanie interakcji z odbiorcą lub jej braku.
9. Kreacja dyplomu artystycznego w przypadku II roku II stopnia.
10. Definiowanie ekspozycji pracy dla osiągnięcia najwłaściwszych rezultatów.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
Pracownia Komunikacji Intermedialnej jest to miejsce refleksji pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością na II stopniu studiów w kontekście 3t: transgression,
transformation, transmedia.
Pracownia Komunikacji Intermedialnej funkcjonuje w zakresie metod, obszarów i zjawisk intermedialnych. Jest to miejsce poszukiwań, prowadzenia eksperymentów i badań w zakresie terminu komunikacji, intermediów oraz ich wzajemnej zależności. Punktem wyjścia jest rzeczywistość (codzienność), jej interpretacja i podstawowe relacje międzyludzkie. Jest to miejsce refleksji pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością.

Program przedmiotu Komunikacji Intermedialnej zakłada oprócz realizacji wybranych koncepcji lub rezygnacji z nich: intuicyjne działanie, improwizacje, które prowadzą w kierunku świadomej kreacji. Studenci odnajdują i zbierają odpowiednie narzędzia (manualne i cyfrowe), z którymi czują się dobrze i którymi chcą się posługiwać. Odsyłanie jednego medium do drugiego, oraz postrzeganie jednego medium poprzez drugie, przynosi odpowiedzi w jakim kontekście i relacji pragną zastosować wybrane środki wyrazu.
Sztuka Mediów językowo, technologicznie i estetycznie. Pomiędzy sztuką a naukami humanistycznymi. Medialność wyżej wymienionej sztuki w zakresie postrzegania, przedstawiania
i interpretowania, również jej relacyjność procesualność i kontekstowość, też dla krytycznej refleksji.
Poszukujemy odpowiedzi poprzez łączenie przeciwstawnych żywiołów (konstrukcja – dekonstrukcja, definiowanie – redefiniowanie). Pokonujemy własne granice. Próbujemy doświadczeń trudnych, często intymnych. Eksperymentujemy. Staramy się zbliżać do nieuchwytnych, niezwerbalizowanych doznań. Nabieramy innej perspektywy postrzegania i dalej w lekkości, próbując nie zniszczyć osiągniętych już rezultatów, bardziej świadomie zagłębiamy się w proces twórczy aż do stworzenia finalnej pracy praktycznej.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji wydawniczych.
Literatura jest dobierana indywidualnie pod kątem wiedzy, zainteresowań i indywidualnych realizacji artystycznych.
Literatura Europejska (zarówno proza jak i poezja).
Albumy monograficzne.
Albumy tematyczne/problemowe.

Przykładowe pozycje z biblioteki Pracowni:
1. Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
2. Arnold Berleant, Prze-Myśleć Estetykę, wyd. Universitas, Kraków 2007.
3. Andrzej Gwóźdź, Kino po kinie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
4. Piotr Celiński, Interfejsy, wyd. Monografie FNP ,Wrocław2010.
5. Lev Manovich, Język nowych mediów, wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
6. Kluszczyński Ryszard, Społeczeństwo inofmacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, wyd. Uniwersitas, Rabid 2001.
7. Maryla Hopfinger, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, wyd. Oficyna naukowa, 2002.
8. Lucio Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, wyd. Universitas, Kraków 2005.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01
umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;
P7S_UW
K_U02
samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;
P7S_UW
P7S_UO
K_U03
w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki kreować nowe trendy i tendencje twórcze w obrębie studiowanej specjalności;
P7S_UW
K_U04
podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu działań na potrzeby multimediów i intermediów;
P7S_UW
P7S_UO
K_U05
w sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin twórczości plastycznej;
P7S_UW
P7S_UO
K_U06
w sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat;
P7S_UW
P7S_UU
K_U07
planować, inicjować oraz prowadzić i koordynować działania i projekty artystyczne lub komercyjne o charakterze multimedialnym, także z wykorzystaniem obrazowania trójwymiarowego;
P7S_UO
K_U08
w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów;
P7S_UW
K_U09
w sposób profesjonalny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego podczas realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych
i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych;
P7S_UW
P7S_UK

K_U10
inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym;
P7S_UO
P7S_UK

K_U12
inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych;
P7S_UO
P7S_UK
K_U13
współpracować z zespołem twórczo-produkcyjnym oraz ze specjalistami z innych dziedzin podczas realizacji projektów artystycznych;
P7S_UO
P7S_UK
K_U14
w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w sposób umiejętny i świadomy, włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu;
P7S_UW
P7S_UO
K_U15
w sposób odpowiedzialny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu, umiejętnie stosując różnorodne techniki z zakresu sztuki mediów, adekwatne do potrzeb realizowanego projektu;
P7S_UW
P7S_UK
K_U16
świadomie tworzyć, a w konsekwencji wykorzystywać nowe formy obrazowania w obrębie techniki i technologii wchodzących w zakres specjalności;
P7S_UW
K_U17
wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji;
P7S_UW
K_U18
wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów
z dziedziny kultury artystycznej;
P7S_UW
P7S_UU
K_U19
w sposób świadomy i kreatywny stosować tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości warsztatowo-artystycznych;
P7S_UW
K_U20
formułować własne opinie i wyciągać trafne wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych;
P7S_UW
P7S_UK

K_U22
Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności;
P7S_UK
K_U23
wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
P7S_UK

K_U25
tworzyć rozszerzone prezentacje w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej
specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.
P7S_UK

K_W03
pogłębioną problematykę z zakresu technologii działań multimedialnych i intermedialnych, oraz zagadnień związanych z obróbką obrazu i dźwięku;
P7S_WG
P7S_WK

K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego;
P7S_WG
K_W06
podstawowy i poszerzony zakres lektur odnoszących się do studiowanej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych;
P7S_WK

K_W09
historyczny kontekst sztuki i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dzieje sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii wraz z estetyką i antropologią kultury i kontekstem społecznym;
P7S_WK
K_W10
zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
P7S_WG
K_W11
szczegółowe zasady dotyczące specyfiki warsztatu naukowego i docierania do źródeł i informacji;
P7S_WK

K_W14
zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych;
P7S_WG

K_W16
w szerokim zakresie problematykę dotyczącą stanu wiedzy w studiowanej dziedzinie oraz potrafi kreatywnie ją kształtować i wykorzystywać do rozwoju własnej osobowości artystycznej.
P7S_WG

K_K01
podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz kierując się zasadami etyki;
P7S_KK
K_K02
samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia;
P7S_KO

K_K05
odpowiedzialnego i umiejętnego organizowania warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;
P7S_KR
K_K06
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych;
P7S_KO
P7S_KR
K_K07
świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie samokształcenia;
P7S_KO
P7S_KR
K_K08
adoptowania się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, wykorzystując przy tym mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w zakresie twórczości artystycznej i umiejętności negocjacji;
P7S_KO
P7S_KR

K_K10
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji
artystycznych;
P7S_KK
K_K11
wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki;
P7S_KK

K_K13
komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P7S_KO
P7S_KR

K_K15
podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;
P7S_KO
P7S_KR

K_K18
podjęcia studiów trzeciego stopnia.
P7S_KO

K_U01 samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, dźwięku, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych w oparciu o indywidualne motywacje twórcze i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;

K_U03 w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania;

K_U04 w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;

K_U06 w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty mulVmedialnego i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu;

K_W01 kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, mulVmediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk 3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W03 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego

K_K01 samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać umiejętności warsztatowe osobom trzecim;

K_K02 samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Prerekwizyty.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami charakterystycznymi dla warsztatu intermedialnego.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych.
1. Kursy podstawowe dla studentów pierwszego roku Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
2. Aktywność bieżąca wszelkich działań w zakresie informacji, kultury i sztuki w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
3. Studio do pracy manualnej/warsztatowo-graficznej, oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy.
4. Aktualne oprzyrządowanie sprzętowe w zakresie rejestracji, przetwarzania obrazu i dźwięku, technologicznie aktualne na dany czas: komputery stacjonarne i mobilne wraz z oprogramowaniem (pakiet rozszerzony Adobe, Processing, MadMapper, Programy VJ, aplikacje interaktywne), arduino wraz z zestawem przewodów i czujników, kinect, kamera, rzutnik multimedialny wewnętrzny / zewnętrzny, tło do projekcji, konsola, kontroler, głośniki, oświetlenie studyjne, fotograficzny aparat cyfrowy, recorder, tablet, statyw, słuchawki, skaner, drukarka.
5. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pracy, pokazów i prezentacji prac.
6. Dostęp do internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 60 4 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11703