(en)Katalog ECTS

Augumented reality

(en)Pedagog: dr Wojciech Bąkowski

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Didactic methods

Wykład konwersatoryjny, konwersatorium, projekt indywidualny, krytyka grupowa, konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, pokazy multimedialne, praca grupowa przy realizacji wystaw.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Final requirements

Zaliczenie po III i IV semestrze zajęć z przedmiotu Poszerzona rzeczywistość, przez realizację przynajmniej trzech prac konsultowanych przynajmniej dwukrotnie (w przypadku każdej z nich)

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Innowacyjność myślenia.
2. Świadomość procesów związanych z wymianą informacji.
3. Postawa krytyczna.
4. Świadomość nawiązań stylistycznych.
5. Spełnianie wymagań ilościowych względem realizowanych prac.
6. Obecność i aktywność na zajęciach.

Teaching goals (program content, subject description)

1. Wykorzystanie nowych technologii w pracy twórczej
2. Internet jako pole działań twórczych.
3. Działania artystyczne w mediach społecznościowych.
4. Zapożyczenie historycznych praktyk artystycznych w działaniach we współczesnej rzeczywistości poszerzonej.
5. Działania artystyczne na styku poezji i nowych technologii.
6. Myślenie futurologiczne w kontekście rozwoju sztuki.
7. Współczesna praktyka artysty w obiegu internetowym i instytucjonalnym.
8. Kompozycja utworu filmowego
9. Kompozycja muzyczna
10. Kompozycja utworu łączącego dyscypliny (film, litertura, muzyka, obiekt, rzeźba, malarstwo, rysunek, fotografia, grafika, performens, happening, działanie konceptualne)
11. Tworzenie nowych konwencji dla wypowiedzi artystycznej.

Compulsory literature used during classes

brak

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Marcel Proust „W stronę Swanna” PIW, Warszawa 1992
2. A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski „Psychofizjologia widzenia” PWSSP, Poznań 1991
3. Oliver Sacks „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem” ZYSK I SKA, Poznań 1994.
4. Oliver Sacks „Oko umysłu” ZYSK I SKA, Poznań 2010.
5. Tadeusz Różewicz „Na powierzchni poematu i w środku” Czytelnik, Warszawa 1989
6. Miron Białoszewski „Wiersze” PIW, warszawa 2003.
7. Brian Cox „Człowiek i Wszechświat” Copernicus Center Press, Kraków 2017

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student

K_U01. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje;
K_U03. W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła;
K_U04. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów;
K_U07. Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów;
K_U08. Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku;
K_U11. W sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego;

Student zna:

K_W03. Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku;
K_W04. Elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;
K_W05. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
K_W10. Rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania.

Student gotów do:

K_K02. Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
K_K04. Definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
K_K06. Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- Tablica ścieralna

- Projektor multimedialny

- Komputer stacjonarny

- Nagłośnienie stereo (min. 50W na stronę)

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 45 3 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11736