Katalog ECTS

Poszerzona rzeczywistość

Pedagog: dr Wojciech Bąkowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład konwersatoryjny, konwersatorium, projekt indywidualny, krytyka grupowa, konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, pokazy multimedialne, praca grupowa przy realizacji wystaw.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Zaliczenie po III i IV semestrze zajęć z przedmiotu Poszerzona rzeczywistość, przez realizację przynajmniej trzech prac konsultowanych przynajmniej dwukrotnie (w przypadku każdej z nich)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Innowacyjność myślenia.
2. Świadomość procesów związanych z wymianą informacji.
3. Postawa krytyczna.
4. Świadomość nawiązań stylistycznych.
5. Spełnianie wymagań ilościowych względem realizowanych prac.
6. Obecność i aktywność na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Wykorzystanie nowych technologii w pracy twórczej
2. Internet jako pole działań twórczych.
3. Działania artystyczne w mediach społecznościowych.
4. Zapożyczenie historycznych praktyk artystycznych w działaniach we współczesnej rzeczywistości poszerzonej.
5. Działania artystyczne na styku poezji i nowych technologii.
6. Myślenie futurologiczne w kontekście rozwoju sztuki.
7. Współczesna praktyka artysty w obiegu internetowym i instytucjonalnym.
8. Kompozycja utworu filmowego
9. Kompozycja muzyczna
10. Kompozycja utworu łączącego dyscypliny (film, litertura, muzyka, obiekt, rzeźba, malarstwo, rysunek, fotografia, grafika, performens, happening, działanie konceptualne)
11. Tworzenie nowych konwencji dla wypowiedzi artystycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

brak

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Marcel Proust „W stronę Swanna” PIW, Warszawa 1992
2. A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski „Psychofizjologia widzenia” PWSSP, Poznań 1991
3. Oliver Sacks „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem” ZYSK I SKA, Poznań 1994.
4. Oliver Sacks „Oko umysłu” ZYSK I SKA, Poznań 2010.
5. Tadeusz Różewicz „Na powierzchni poematu i w środku” Czytelnik, Warszawa 1989
6. Miron Białoszewski „Wiersze” PIW, warszawa 2003.
7. Brian Cox „Człowiek i Wszechświat” Copernicus Center Press, Kraków 2017

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student

K_U01. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje;
K_U03. W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła;
K_U04. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów;
K_U07. Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów;
K_U08. Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku;
K_U11. W sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego;

Student zna:

K_W03. Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku;
K_W04. Elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;
K_W05. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
K_W10. Rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania.

Student gotów do:

K_K02. Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
K_K04. Definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
K_K06. Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- Tablica ścieralna

- Projektor multimedialny

- Komputer stacjonarny

- Nagłośnienie stereo (min. 50W na stronę)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 45 3 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11736