(en)Katalog ECTS

Documentary Video

(en)Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Didactic methods

1. Wykład (prowadzenie zajęć w systemie online lub hybrydowym)
2. Ćwiczenia warsztatowe
3. Ćwiczenia kreacyjne
4. Projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

Final requirements

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena zawartości informacyjnej obrazów
2. Ocena estetyki obrazów wideo
3. Ocena spójności formy i treści
4. Ocena umiejętności budowy struktury obrazu

 

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

 

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest nabycie umiejętności praktycznych pracy z kamerą lub aparatem cyfrowym o tematyce społecznej. Student ma uzyskać własny sposób tworzenia samodzielnych filmowych interpretacji rzeczywistości w przestrzeni publicznej.

 

1. Podstawy pracy z kamerą video lub aparatem cyfrowym
2. Podstawy krótkich form reportażowych i dokumentalnych
3. Zasady budowania narracji wideo
4. Sprawność pracy z kamerą wideo w przestrzeni publicznej
5. Konstrukcja punktu widzenia w przekaże wideo
6. Zasady użytkowania materiałów wideo online.

Compulsory literature used during classes

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Additional literature recommended for the student's self learning

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

(absolwent potrafi):

1. K_U02
podejmować i realizować zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych;
P6S_UW


2. K_U04
świadomie dobierać właściwą technikę i technologię realizacji do osiągnięcia
zaplanowanych wcześniej celów i efektów;
P6S_UW

3. K_U08
opisywać własne koncepcje artystyczne, określić i zanalizować problem, odnieść się
przy tym do wybranych tradycji oraz odnaleźć właściwie źródła informacji;
P6S_UW
P6S_UK

(absolwent zna i rozumie):

1. K_W03
elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych, wideo, animacji, inscenizacji, oświetlenia planu zdjęciowego, środowisk 3D, komunikacji wizualnej, mulWmediów i intermediów oraz zagadnień związanych z rejestracją i edycją dźwięku;
P6S_WG

2. K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu studiów; P6S_WG

(absolwent jest gotów do):

1. K_K03
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym
i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz
formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją
własnego warsztatu pracy;
P6S_KO
P6S_KR
P6S_KK

2. K_K05
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej
społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią
z zakresu studiowanej specjalizacji;
P6S_KR

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 45 3 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11740