Katalog ECTS

Dokument wideo

Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład (prowadzenie zajęć w systemie online lub hybrydowym)
2. Ćwiczenia warsztatowe
3. Ćwiczenia kreacyjne
4. Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena zawartości informacyjnej obrazów
2. Ocena estetyki obrazów wideo
3. Ocena spójności formy i treści
4. Ocena umiejętności budowy struktury obrazu

 

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest nabycie umiejętności praktycznych pracy z kamerą lub aparatem cyfrowym o tematyce społecznej. Student ma uzyskać własny sposób tworzenia samodzielnych filmowych interpretacji rzeczywistości w przestrzeni publicznej.

 

1. Podstawy pracy z kamerą video lub aparatem cyfrowym
2. Podstawy krótkich form reportażowych i dokumentalnych
3. Zasady budowania narracji wideo
4. Sprawność pracy z kamerą wideo w przestrzeni publicznej
5. Konstrukcja punktu widzenia w przekaże wideo
6. Zasady użytkowania materiałów wideo online.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

(absolwent potrafi):

1. K_U02
podejmować i realizować zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych;
P6S_UW


2. K_U04
świadomie dobierać właściwą technikę i technologię realizacji do osiągnięcia
zaplanowanych wcześniej celów i efektów;
P6S_UW

3. K_U08
opisywać własne koncepcje artystyczne, określić i zanalizować problem, odnieść się
przy tym do wybranych tradycji oraz odnaleźć właściwie źródła informacji;
P6S_UW
P6S_UK

(absolwent zna i rozumie):

1. K_W03
elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych, wideo, animacji, inscenizacji, oświetlenia planu zdjęciowego, środowisk 3D, komunikacji wizualnej, mulWmediów i intermediów oraz zagadnień związanych z rejestracją i edycją dźwięku;
P6S_WG

2. K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu studiów; P6S_WG

(absolwent jest gotów do):

1. K_K03
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym
i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz
formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją
własnego warsztatu pracy;
P6S_KO
P6S_KR
P6S_KK

2. K_K05
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej
społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią
z zakresu studiowanej specjalizacji;
P6S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 45 3 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11740