(en)Katalog ECTS

Photography in Relation to Intermedia

(en)Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

(en)Pole (en)Opis
Course type Kształcenie teoretyczne - obowiązkowy
Didactic methods

Wykład (monograficzny, konwersatoryjny) – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmującej systematyczny kurs danego przedmiotu. Mogą być w całości realizowane systemem online.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I rok studiów II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Final requirements

Umiejętność przeprowadzania analizy dzieł wykorzystujących medium fotografii w projektach o charakterze intermedialnym. Pozytywne zaliczenie po II semestrze, egzamin pisemny po III semestrze studiów II stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1.Ocena aktywności na zajęciach – udział w zajęciach, udział w dyskusji.
2.Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania, dotyczących specjalizacji.
3.Ocena umiejętności formułowania zagadnień w postaci eseju.
4.Ocena wiedzy – egzamin pisemny.

Teaching goals (program content, subject description)

Wypracowanie narzędzi pojęciowych służących do budowania interdyscyplinarnego dyskursu poprzez:
ukazanie specyfiki fotograficznego medium,
zapoznanie z najważniejszymi realizacjami wykorzystującymi fotografię w projektach intermedialnych,
ukazanie roli, jaką odgrywają w sztuce współczesnej wynalazcy i twórcy fotografii,
ukazanie fotografii jako składowej ważnych realizacji multimedialnych,
ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy fotografią a sztuką współczesną,
opisanie i pokazanie inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii,
pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych z udziałem fotografii.

Compulsory literature used during classes

Chmielecki K., Estetyka intermedialności, Kraków, 2008
Flusser V., Ku filozofii fotografii, Katowice, 2004
Guzek Ł., Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, Warszawa – Toruń, 2017
Higgins D., Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000
Kluszczyński R., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1999.
Manovich L., język nowych mediów, Warszawa 2006
Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa 2016
Sobota A., Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981, Wrocław 2017
Wójtowicz E., Net Art, Kraków, 2008
Wójtowicz E., Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016
Zawojski P., Cyberkultura sztuki, nauki i technologii, Katowice, 2010
Zawojski P., Teoria i estetyka fotografii cyfrowej, Warszawa, 2017

Additional literature recommended for the student's self learning

Bakke M. Bio-fransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2015
Bruszewski W., Fenomeny percepcji, Łódź, 2010
Ferenc T., Makowski K (red.)., Przestrzenie fotografii, Łódź 2005
Ferenc T., Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Toruń 2008
Hopfinger M., Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997
Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S., (red.) Fotografia realność medium, Poznań bez daty wydania.
Kępińska A., Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003
Kluszczyński R., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999
Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001
Krajewski P., Kutlubasis- Krajewska V., (red.) Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna, Wrocław 2005
Olechnicki M., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa 2009
Ostrowicki M., (red.) Estetyka wirtualności, Kraków 2005
Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas Kraków 2007
Sobota A., Konceptualność fotografii, Bielsko Biała 2004
Zawojski P., Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Katowice 2016

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 ABSOLWENT POTRAFI
K_U07; tworzyć rozbudowane prezentacje w formie słownej, pisemnej i multimedialnej na tematy dotyczące zarówno własnej twórczości jak i z obszaru sztuki, formułować opinie, wyciągać wnioski i umiejętnie nawiązywać kontakt z odbiorcami; P7S_UK; P7S_UW
K_U08; podejmować dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalizacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie; P7S_UK

 ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE
K_W03; wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG
K_W05; historyczny i społeczny kontekst sztuki, z akcentem na historię sztuki mediów, sztukę współczesną P7S_WG

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO
K_K03; krytycznej oceny zarówno własnych jak i innych działań twórczych i artystycznych z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych, a w razie potrzeby potrafi zasięgnąć opinii ekspertów; P7S_KK
K_K04; podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, estetycznych i etycznych aspektów pracy własnej lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych;  7S_KO; P7S_KR

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Zaciemniana sala, komputer, projektor. W systemie online dostęp do  komputera i Internetem.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)o 15 2 lecture 15h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11771