(en)Katalog ECTS

Exhibition design

(en)Pedagog: prof. Barbara Kowalewska
(en)Asystent/ci: dr Anna Skołożyńska-Cieciera

(en)Pole (en)Opis
Course type

kierunkowy

Didactic methods

Program dydaktyczny indywidualny dla poszczególnych studentów, umożliwiający twórczy rozwój każdego z nich. Zwracanie uwagi na cechy osobowe i predyspozycje twórcze studentów w celu właściwego wykorzystania w realizacji projektu. Oferowana jest możliwość realizacji tematów projektowych w zespołach. Zespołowe i indywidualne korekty i dyskusje dydaktyczne.Wykłady omawiające zagadnienia wchodzące w zakres wiedzy i umiejętności architekta wnętrz – wystawiennika: historia wystawiennictwa, współczesne tendencje, możliwości techniczne i materiałowe, warunki realizacji i eksploatacji. Analiza przykładowych wystaw w oparciu  o osobiste refleksje studentów (reportaż o istniejącej w danym czasie wystawie) oraz wiedzę prowadzących. Etapowe przeglądy zaawansowania pracy. Publiczne omówienie koncepcji przestrzenno-plastycznej. Dyskusja. Końcowe podsumowanie rezultatów, ocena indywidualnych dokonań w oparciu o określone kryteria wstępne. Ekspozycja prac kończąca poszczególne semestry.

Forma zajęć:

 • konwersatorium,
 • dialog dydaktyczny,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • prezentacja,
 • projekt indywidualny,
 • seminarium magisterskie.

 

Language of lecture polski;
Prerequisites

Dyplom licencjata na kierunku architektura wnętrz oraz pozytywnie zdany egzamin na I rok studiów II stopnia.

Final requirements

Zdane egzaminy dotyczące przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych programem studiów 1 i 2 semestru.

Zadania semestralne do wyboru i do kompleksowego opracowania:

Temat 1 - RELIGIA A SZTUKA

Projekt ekspozycji przybliżającej i ułatwiającej percepcję sztuki związanej z wybraną religią lub pokazującą podobieństwa i różnice między nimi.

„Religie to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie podejmowanej sfery SACRUM, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara, w czynnościach religijnych (kult), w sferze społeczno- organizacyjnej (Kościół, wspólnoty religijne) i w sferze duchowości indywidualnej.”

Sztuka związana z potrzebami kultu religijnego oraz zwyczajami rządzącymi życiem codziennym zajmowała i zajmuje ważne miejsce również w Polsce. Poza religią katolicką, zamieszkujące ziemie Polski mniejszości narodowe wyznające m.in: prawosławie, protestantyzm, judaizm stworzyły wiele ważnych dzieł, którymi są m.in.: wytwory rękodzieła artystycznego, działa architektury, malarstwo i rzeźba, a także wiele wspaniałych dzieł literackich i muzycznych. Architektura związana z kultem poszczególnych religii odgrywała zawsze w historii znaczącą rolę. Przełamywała stylowe kanony, rodziła nowe prądy artystyczne, wyznaczała nowe obszary techniki i wiedzy budowlanej – tworzyła postęp w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństwa. Miejsce ekspozycji – propozycje indywidualne studenta min. 200 m2 powierzchni.

Przewidziana forma opracowania:

 • - scenariusz;
 • - projekty koncepcyjne (szkice rysunkowe, malarskie, modelowe);
 • - model 1:25 lub 1:10 (fragment), stosownie do postawionej koncepcji;
 • - kompleksowe opracowanie rysunkowe techniczne i kolorystyka, opis techniczny;
 • - detal (-e) 1:1 – w opracowaniu technicznym projektu.

Temat 2- Opowieść o wybranym obiekcie z listy UNESCO

Wstęp wg nr 10 /2002 National Geographic.

 „W roku 1972 Organizacje Narodów Zjednoczonych d.s. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), stworzyła listę na podstawie porozumienia znanego pod nazwą „Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie społeczności międzynarodowej do identyfikacji, ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i przekazania przyszłym pokoleniom bezcennych obiektów kulturalnych i przyrodniczych o największej ogólnoświatowej wartości.”

Z terenu Polski na tej liście znalazło się do chwili obecnej m.in:

 • Stare Miasto w Krakowie,
 • Kopalnia soli w Wielczce,
 • Tereny obozów koncentracyjnych: Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince,
 • Białowieski Park Narodowy,
 • Stare Miasto w Zamościu,
 • Stare Miasto w Warszawie,
 • Zespół staromiejski w Toruniu,
 • Zamek Krzyżacki w Malborku,
 • Kalwaria Zebrzydowska – zespół architektoniczno-parkowy i Park Krajobrazowo - Pielgrzymkowy,
 • Kościoły Pokoju w Jaworzu i Świdnicy,
 • Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa,
 • Park Mużakowski nad rzeką Nysą,
 • Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu,
 • Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i za Ukrainie (Wspólnie Z Ukrainą),
 • Kopalnia Rud Ołowiu, Srebra i Cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach,
 • Krzemionki – Pradziejowe Kopalnie Krzemienia.

Wybierz jeden z nich. Zaprojektuj ekspozycję, której celem jest potwierdzenie słuszności decyzji UNESCO wpisania tego miejsca na listę światowego dziedzictwa.Wskaż miejsce ekspozycji stosowne do wybranego obiektu.

Elementy opracowania:

 • Scenariusz sporządzony na podstawie dostępnych wydawnictw albumowych
 • Scenariusz powinien określać: główne założenia projektowe, wybór oraz opis eksponatów, wybór oraz opis materiału ilustracyjnego, wybór tekstów itd. – wg autorskich potrzeb.
 • Szkice, modele – faza koncepcyjna,
 • Forma przekaz projektu realizacyjnego zostanie określona indywidualnie po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego.
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od "0" do "5+". Na ocenę składa się:

 • Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy - 30%
 • Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści podjętego zagadnienia -  30%
 • Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy -  20%
 • Prezentacja scenariusza i projektu -  20%
Teaching goals (program content, subject description)

Treść zajęć wynika z podjętych przez studentów tematów indywidualnych. Są to zajęcia, których głównym celem jest indywidualny,twórczy rozwój każdego studenta i każdy z nich wymusza niezależną od innych treść. Najczęściej treściami zajęć są:

 • zasady budowy scenariusza i jego roli w koncepcji merytorycznej wystaw;
 • dyskusja dydaktyczna poświęcona zagadnieniom wystaw muzealnych – czasowym i stałym;
 • wystawy branżowe i problemowe z określeniem indywidualnej tematyki w pawilonach targowych zlokalizowanych na terenach targowych Polski i Europy;
 • zagadnienia rewitalizacji obiektów pofabrycznych w celu lokalizowania w nich złożonych funkcjonalnie ośrodków muzealnych i lokalnych instytucji kulturalnych;
 • indywidualne korekty mobilizujące studenta do poszukiwań autorskiej, oryginalnej formy wystawy, wypowiedzi autorskiej;
 • analiza  wybitnych współczesnych realizacji z dziedziny wystawiennictwa i architektury wnętrz w oparciu o albumy, katalogi oraz autorską dokumentację fotograficzną;
 • omawiane są uwarunkowania techniczne, materiałowe, przestrzenne, komunikacyjne –wynikające z przepisów P. poż. oraz B.H.P.

Program nauczania ma na celu uświadomienie i wdrożenie studentom wiedzy i umiejętności wynikających z faktu, że wystawiennictwo jest sztuką podejmującą różnorodne zagadnienia o mniej lub bardziej złożonej problematyce merytorycznej i zróżnicowanych powierzchniach ekspozycyjnych. Wystawiennictwo jest sztuką integracji wielu dziedzin sztuki, techniki i nauki, wymaga umiejętności organizacyjnych, akceptacji pracy zespołowej, znajomości bieżących możliwości technicznych i technologicznych, systematyczności i ciągłego pogłębiania wiedzy fachowej oraz technik przekazu istoty projektowanego dzieła.Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych.Przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 PRK.

Compulsory literature used during classes
 • Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010
 • Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010
 • Lorens, Skolnick „Czym jest projektowanie wystaw?” ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008
 • Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006
 • Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968
 • Jodidio Philip seria wydawnicza „Architektura dzisiaj”, Taschen, 2009
 • Jodidio Philip „Architecture now – Museums“ – Taschen 2010
 • „On show by design“ – Gingko Press, INC 2015
 • Maciej Kysiak – „Architektura pawilonów wystawowych“ – Oficyna Wydawnicza PW, 1998 Warszawa
 • Czesław Frejlich – „ Out of the Orddinary“ , Adami Mickiewicz Institut, Warszawa, 2011
 • Sibylle Kramer – „ Fair Desigh – Architecture for Exhibition“, 2009 by Verlagshaus Braun
 • Publikacje książkowe wydawnictwa - Frame Publishers Amsterdam
 • Czasopisma: Area, Domus, 2+3D, Architektura

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Głównej Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia wymienione wydawnictwa z własnych zbiorów.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura wynika z indywidualnie podejmowanych tematów zarówno semestralnych jak i dyplomowych. Studenci na poziomie studiów magisterskich poruszają się swobodnie w różnorodnych mediach udostępniających wiedzę i informacje niezbędną do świadomego budowania idei merytorycznej i artystycznej projektu. Istnieje między prowadzącymi a studentami przepływ informacji na temat nowości wydawniczych, które w miarę możliwości gromadzone są w pracowni i użytkowane przez studentów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01– wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U04 - przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08– współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach;

K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;

K_U10 - przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U11 - w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

K_W01 –w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe;

K_W03 - rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością

K_K02 – wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K03– odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;

K_K04– uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;

K_K06 –krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K07–wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 –komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids
 • Śledzenie i gromadzenie informacji na temat nowości materiałowych, technicznych i technologicznych w celu stosowania ich w pracy projektowej,
 • Analizowanie i dokumentowanie wartościowych realizacji z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa w celu poszerzania wiedzy i informacji o wybranym kierunku studiów,
 • Gromadzenie dokumentacji architektonicznej sal muzealnych, galerii i innych wskazanych przez studenta lokalizacji;
 • Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach i technologii stosowanych w realizacji wnętrz i wystawiennictwie;
 • Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 150 5 exercise 150h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12051