(en)Katalog ECTS

Visual communication

(en)Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
(en)Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

(en)Pole (en)Opis
Course type KK
Didactic methods

– wykład
– projekt indywidualny
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Language of lecture polski;
Prerequisites

– zakwalifikowanie na piąty semestr studiów stacjonarnych
– pozytywne zaliczenie drugiego roku studiów I-go st. na kierunku Architektura Wnętrz
– podstawy warsztatowe prezentacji (różnorodne techniki rysunkowych i komputerowe, tj. szkice prezentacyjne, fotomontaż, kolaż)
– podstawowa wiedza o historii i konwencjach w typografii
– kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
projektowych

Final requirements

Zaliczenie przedmiotu, tj. autorskie opracowanie i wykonanie cyklu
prac objętych programem zajęć; udział w korektach, zbiorowych
przeglądach, udział w wystawie podsumowującej, przygotowanie
prac pod kątem ich publicznej prezentacji w ramach wystawy
końcoworocznej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
– indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
– celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
– samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
– regularny i aktywny udział w korektach – 10%
– jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.
Zamecznik), również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno–
użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści
Temat:
Plastyczna interpretacja tekstu – informacji o wybranym
kompozytorze bądź architekcie. Opracowanie graficzne elementów
typografii i obrazu dla zadanych form przestrzennych.

Compulsory literature used during classes

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Dynamika formy architektonicznej”, Rudolf Arnheim, wyd.
Officyna 2016
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– „Człowiek i jego znaki”, Adrian Frutiger, wyd. d2d, Kraków 2015
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– „Pismo i typografia”, Phil Baines, Andrew Haslam, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– „Komunikacja wizualna”, Bo Bergström, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– „Czym jest projektowanie wystaw? Podręcznik projektowania”,
Lorenc/Skolnick/Berger, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008

Additional literature recommended for the student's self learning

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, Warszwa 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:
K_U01 / wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
K_U05 / tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować
umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia,
K_U06 / świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w
wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się
właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych;
podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych
prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i
niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności,
K_U07 / przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego,
funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem
opracowywanego projektu,
K_U08 / świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o
charakterze interdyscyplinarnym,
K_U10 / świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających
twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne
opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami
komputerowymi na podstawowym poziomie,
K_U12 / korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację
własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki, ćwiczenia
tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę,
K_U14 / stosować formy

Absolwent zna i rozumie:
K_W01 / w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki
projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia,
K_W02 / podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych
z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków
plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz
zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
dyscyplin artystycznych,
K_W04 / podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w
architekturze wnętrz oraz K_W08 / problematykę związaną z technologiami
stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu
całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością,
K_W09 / powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi
elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym
rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i
wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej
przestrzeni/obiektu.

Absolwent jest gotów do:
K_K01 / krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
K_K03 / odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania
zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu,
K_K04 / uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych
prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania
informacji, rozwijania idei a także formułowania krytycznej argumentacji oraz
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy,
K_K05 / efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności,
zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania
problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i
zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w
warunkach związanych z publicznymi prezentacjami,
K_K09 / podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na
rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach
pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i
3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i
prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć
dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego,
biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 150 5 exercise 150h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12057