(en)Katalog ECTS

Landscape architecture

(en)Pedagog: dr Elżbieta Myjak-Sokołowska

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods
  • wykłady
  • konwersatorium
Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz

Final requirements

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i opracowanie wstępne materiałów związanych  z określeniem głównych problemów związanych z zadaniem projektowym będącego przedmiotem realizacji w następnym semestrze.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przedmiot w semestrze I kończy się zaliczeniem bez oceny.

Warunki zaliczenia:

1. Samodzielne sformułowanie  wstępnych założeń projektowych-30%

2. Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej wybranych zagadnień związanych z podejmowanym zadaniem projektowym-50%

3. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącymi-20%

Teaching goals (program content, subject description)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie przyrodniczych; kulturowych, techniczno-ekonomicznych podstaw kształtowania roślinności w obiektach architektury krajobrazu, przedstawienia zasad projektowania wybranych obiektów architektury krajobrazu oraz zapoznanie ze specyfiką tworzywa roślinnego w odniesieniu do dzieła architektonicznego, sztuk pięknych i innych dziedzin twórczości.
Ponadto istotnym elementem nauczania jest wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego określenia kontekstu przyrodniczego i kulturowego terenu opracowania

Omawiane zagadnienia to: 

1. Wybrane uwarunkowania przyrodnicze w kształtowaniu przestrzeni.
2. Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej.
3. Wybrane zagadnienia z projektowania roślinności we wnętrzach architektonicznych.
4. Znajomość podstawowych struktur roślinnych stosowanych we wnętrzach architektonicznych.
5. Metody przygotowania prezentacji opracowania projektowej.

Compulsory literature used during classes

1. Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PWN Kraków.
2. Brown J., 2000: The modern garden, Thames & Hudson, London
3. Celadyn W.,1992:Architektura a systemy roślinne. Studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinami. Politechnika Krakowska,,
4. Conran T., Pearson D., 2000: Nowoczesne ogrody, Arkady, Warszawa
5. Holden R., 2003: New landscape design, Laurence King Publishing, London
6. Katalog roślin/ drzewa, krzewy, byliny/:2017,Wyd.Związek Polskich Szkółkarzy, Warszawa
7. Królikowski J., Rylke J.2001: Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, Warszawa
8. McLeod V., 2008: Detail in Landscape Architecture, Laurence King Publishing, London
9. Szmidt B.,1998 : Ład przestrzeni, Wyd.. Kanon, Warszawa
10. Vidella A.,S., 2009 : Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa
11. Wilson A., 2005: Ogrody. Projekty, realizacje, Arkady, Warszawa

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Bogdanowski J., 1999: Style, Kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, wybrane problemy, Politechnika Krakowska, Kraków
2. Buckland T., 2001: Garden boundaries, London
3. Mitkowska A., Siewniak M., 1998: Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
4. Patoczka P., 2000: Ściany i bramy w krajobrazie, Politechnika Krakowska, Kraków
5. Spens M.,1994: Modern Landscape, Phaidon, London
6. Wejchert K., 1984: Elementy kompozycji urbanistycznej. Wyd.2., Arkady, Warszawa

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT) P7S_UW

K_W01 w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia P7S_WG

 

K_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK

K_U04 przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu; P7S_UW

K_W03 rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności P7S_WG

 

 

K_K02 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

 

 

K_U05 świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym; P7S_UW

K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D; P7S_WG

 

K_K04 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji P7S_UU
P7S_KR

K_U07 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie; P7S_UW

K_W05 kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności P7S_WG

 

K_K06 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób P7S_KK

K_W08 trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych P7S_WK

 

K_K08 komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie; P7S_KO
P7S_KR

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids


Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi,, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 90 3 lecture 90h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12058