(en)Katalog ECTS

Participatory design

(en)Pedagog: mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type AW/S/2/KK/08 Przedmiot obowiązkowy dla studentów wybierających specjalność Projektowanie w Przestrzeni Publicznej; nieobowiązkowy dla innych studentów pragnących uczestniczyć w zajęciach
Didactic methods

- wykład kursowy monograficzny
- konwersatorium
- dialog dydaktyczny
- wizyty studyjne
- zajęcia terenowe
- spotkania z interesariuszami procesów projektowych
- praca warsztatowa związana z zadaniami projektowymi
- wspólne prezentacje, dyskusja, ewaluacja 
- lektura, e-learning

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz lub pokrewnym dla studiów II stopnia.

Final requirements

Wykonanie opracowania w formie ilustrowanego raportu z procesu włączającego interesariuszy (przede wszystkim użytkowników) w prace koncepcyjne i realizacyjne dotyczące przekształceń wybranego fragmentu wnętrz użyteczności publicznej, przestrzeni publicznej. Opracowanie zawiera część analityczną oraz rekomendacje. 
Oczekiwane elementy raportu z procesu partycypacji (m.in. konsultacji społecznych): 
- analiza dotycząca jakości i standardu istniejącej przestrzeni (w tym zweryfikowane na miejscu materiały dotyczące stanu istniejącego, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna, notatki, szkice oraz ewaluacja stanu istniejącego z zastosowaniem analizy mocnych i słabych stron, analizy SWOT itp.); 
- określenie wszystkich interesariuszy; 
- opis działań włączających interesariuszy (a szczególnie użytkowników przestrzeni) w proces przekształceń w stopniu pozwalającym na przygotowanie w sposób odpowiedzialny założeń do projektowania (identyfikacja problemów przestrzennych, potrzeb użytkowników, możliwości realizacyjnych); 
- wizja przekształceń (koncepcja wstępna z opisem) uwzględniającą potrzeby jak największej liczby użytkowników, z uwzględnieniem wysokiej jakości przestrzennej, standardu związanego z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, możliwością racjonalnego etapowania i finansowania (wykorzystania dostępnych środków); 
- istotne dane służące rozwojowi projektu (np. jako wkład do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wystąpienie o finansowanie w ramach Inicjatywy Lokalnej lub Budżetu Obywatelskiego, inne rekomendacje dotyczące planowania i projektowania).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Obecność, aktywny udział w zajęciach 30%
2. Zebranie niezbędnych materiałów i ich analiza 20%
3. Umiejętność tworzenia koncepcji we współpracy grupowej 30%
4. Logika i forma opracowań 20%

Teaching goals (program content, subject description)

Celem jest nabycie umiejętności komunikacji społecznej i jak najpełniejszego wykorzystania potencjału związanego z rolą wszystkich interesariuszy w procesach projektowania wnętrz
i przestrzeni publicznych, w sposób interdyscyplinarny.
Program przedmiotu koncentruje się na wykorzystaniu możliwości i narzędzi partycypacji interesariuszy (przede wszystkim użytkowników) w świadomym kształtowaniu przestrzeni życia codziennego, planowaniu przestrzennym i projektowaniu.
Podkreślane są:
- waga procesu partycypacji;
- znaczenie jego wpływu na efekty działań projektowych i realizacyjnych.
W ramach przedmiotu zakładana jest współpraca przede wszystkim z pracowniami:
Komunikacja Wizualna, Detal Miasta, Architektura Krajobrazu.

Tematy objęte nauczaniem:
- wnętrza urbanistyczne (m.in. w ramach rewitalizacji, rehabilitacji w zdegradowanym krajobrazie);
- przestrzenie wielofunkcyjne (np. sale w ośrodkach kultury, biblioteki, klasy i hole szkolne, wnętrza sprzężone z placami, ulicami a także podwórka i inne przestrzenie wspólne
  w zabudowie mieszkaniowej) zawierające m.in.: wyposażenie przeznaczone dla funkcji takich jak sport i rekreacja, zabawa, itp.:
- elementy architektury okazjonalnej (tymczasowej), miejsce dla interwencji artystycznych, elementy natury;
- Miejsca i Centra Aktywności Lokalnej;
- przestrzeń wzmacniająca pamięć miejsca.

Treści programowe przedmiotu:
- wykłady (ilustrowane przykładami, połączone z dyskusją) na temat partycypacji w projektowaniu w przestrzeni publicznej – w planowaniu przestrzennym,
  projektowaniu urbanistycznym, projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Omawiane są odniesienia do najnowszych tendencji w planowaniu przestrzennym,
  teorii rozwoju miast, psychologii środowiskowej, socjo-urbanistyki, antropologii przestrzeni, zrównoważonego rozwoju;
- prezentacja przykładów: wnętrza urbanistyczne - przestrzenie publiczne jako przestrzenie społeczne (place, ulice itp.), przestrzenie półpubliczne (podwórka),
  wnętrza i tereny placówek oświatowych, biblioteki publiczne, domy kultury;
- wizyty studyjne w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych (np. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy);
- spotkania z praktykami procesów partycypacji, np. przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej oraz Komisji Dialogu Społecznego;
- udział w przygotowaniach procesów partycypacji;

Część trudno dostępnej literatury jest udostępniana za pomocą poczty elektronicznej.
Wszystkie opracowania są na bieżąco omawiane, korygowane przez prowadzącego. 
Możliwe są: 
- odniesienia do badań naukowych i działań kół naukowych; 
- współpraca z pracowniami WAW ASP w Warszawie a także np. z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej; 
- wyjazdy studyjne; 
- współpraca międzyuczelniana (m.in. SGGW, UW, WAPW); 
- współpraca międzynarodowa; 
- seminaria i warsztaty praktyczne (m.in. z udziałem gości z różnych instytucji kultury, placówek oświatowych, itp.).

Compulsory literature used during classes

- Andrew Baum, Paul Bell, Thomas Greene „Psychologia Środowiskowa”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
- Christopher Alexander „Język Wzorców” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
- Jan Gehl „Życie Między Budynkami”, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009
- Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski „Antybezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu”, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013
- “Animacja + Generacje” NCK, Warszawa 2017
- „Plan miejscowy, o co tu chodzi” OdBlokuj, Warszawa 2016
- „Miejsca Aktywności Lokalnej”, “Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa Lokalna w Warszawie - krok po kroku”, Wydawnictwa Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy

Additional literature recommended for the student's self learning

- Strategia Warszawa 2030 
- “Collaborare e Bologna; Regulation on Collaboration of Citizens and the City for the Care and Regeneration of Urban Commons”, Commune di Bologna 
- „Biblioteka, małe pomysły na wielkie zmiany”, FRSI, SARP, Warszawa 2010 
- „Biblioteka – dobre miejsce” Instytut Książki, FRSI, Warszawa 2013 
- Magazyn Miasta 
- Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U04
Student potrafi przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu.
K_U05
Student potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym. 
K_U08
Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach.
K_U11
Student potrafi w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.


Student potrafi:
- analizować krytycznie, ewaluować, wartościować środowisko zurbanizowane;
- stosować narzędzia partycypacji społecznej, np. udziału w planowaniu przestrzennym (formułowanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),    udziału w przygotowaniu i realizacji strategii rozwojowych miast i gmin;
- komunikować się w ramach powiązań pomiędzy różnymi interesariuszami procesów planowania i projektowania: m.in. społeczność, inwestorzy, samorząd lokalny (zarząd, rada, 
  zakłady gospodarki nieruchomościami, inne agendy…), projektanci, wykonawcy;
- współpracować w sposób interdyscyplinarny (m.in. z różnymi branżami w procesach projektowania) i międzypokoleniowej (m.in. dzieci i młodzież, osoby starsze), prowadzący
  do rozwiązań projektowych o charakterze jak najbardziej całościowym, zintegrowanym;
- dochodzić do jakości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach angażowania się w projektowanie w formule zamówień publicznych;
- brać udział w programowaniu inwestycji, m.in. w przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego jako ważnego elementu projektowania obiektów (lokali) użyteczności
  publicznej o szczególnym profilu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym; na etapie koncepcji wstępnej i koncepcji architektoniczno-budowlanej;
- przygotowywania wniosków o finansowanie działań w przestrzeni publicznej, wniosków grantowych na związane z tym badania naukowe itp.

K_W05
Student zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy dyscypliny sztuk plastycznych i jej związki z innymi aspektami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.

Student zna i rozumie:
- teorię i doświadczenia projektowania wnętrz urbanistycznych, wnętrz budynków itp. w sposób adekwatny zarówno do potrzeb użytkowników jak uwarunkowań miejsca;
- interpretacje idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska zurbanizowanego;
- role, postawy, prawa i obowiązki poszczególnych interesariuszy w procesach planowania i projektowania, a szczególnie nowe wyzwania dla projektantów;
- podstawowe uwarunkowania prawne zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego, praw autorskich;
- ideę współ-zarządzania społecznościowego terenami i obiektami w obszarach zurbanizowanych w aspekcie oczekiwanego wzrostu jakości otoczenia przestrzennego;
- zasady partycypacji społecznej w procesach zmian w otoczeniu.

K_K02
Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
K_K05
Student jest gotów do wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania.
K_K08
Student jest gotów do komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie.

Student jest gotów do:
- pracy odpowiedzialnej, dobrze ugruntowanej w uwarunkowaniach społecznych;
- promocji podejścia włączającego (inkluzywnego), umiejętności dialogu społecznego;
- pracy zarówno indywidualnej jak zespołowej;
- prezentacji i otwartości na dyskusję, z uwzględnieniem możliwości autokorekty i twórczej krytyki w ramach dialogu nauczyciel-student-odbiorca (w ramach zespołu projektowego,
  w kontaktach ze współ-twórcami i odbiorcami prac projektowych i realizacyjnych);
- kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, aktywistami miejskimi itp.;
- pracy z wolontariuszami.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska powinna zapewniać możliwości pracy indywidualnej i zespołowej, wykładów, projekcji oraz ekspozycji różnego rodzaju materiałów
i opracowań. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów, pracowni fotograficznej.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 90 3 exercise 90h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12064