(en)Katalog ECTS

Diploma and technical descriptions

(en)Pedagog: prof. Jerzy Bogusławski
(en)Asystent/ci: mgr Jan Gronkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

a.prezentacje

b.korekty indywidualne

c.dyskusje

d. dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

obroniona praca licencjacka na Akademii Sztuk Pięknych oraz pozytywny wynik przeglądu prac ze studiów licencjackich

ponadto: pogłębiona wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; umiejętność twórczej obserwacji; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Final requirements

umiejętność formułowania oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej;

umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

 

Umiejętność wykonanie projektu zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania, opracowanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja. 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

a. Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji                                    35%

b. Konsekwencja we wdrażaniu założeń projektowych                                                    10%

c. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji                                                     20%

d. Aktywny udział w zajęciach – współpraca z prowadzącymi                                         20%

e. Forma przekazu zadania projektowego                                                                         15%

 

Ocena wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów

Teaching goals (program content, subject description)

Zadaniem projektów dyplomowych realizowanych w pracownijest stworzenie form pozwalających na świadome określenie konkretnego obszaru i/lub podkreślenie jego związków przestrzennych. Rezultatem jest podniesienie jakości użytkowej i wizualnej opracowanego terytorium, istotny wpływ na rozpoznawalność i przynależność miejsca.

Metody projektowania wymagają uświadomienia studentowi różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Analiza prowadzi do decyzji materiałowej , do w opracowania / skomponowania formy z treścią.

Przestrzeń : miejska, zabytkowa lub współczesna, świadomie ograniczona

Środki: małe formy kubaturowe lub dwuwymiarowe, będące lub związane z meblem miejskim czy struktury posadzki tworzące detale.

Technologie : tradycyjne i nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym

umiejętność wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści

Compulsory literature used during classes

1. „100 lat Rysunku Architektonicznego” Neil Bingham

2. „Bycie przestrzeń I architektura”

3.. „Bycie przestrzeń I architektura” Christian Norberg - Schulz

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Additional literature recommended for the student's self learning

E.H Gombrich "Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego"

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences


UMIEJĘTNOŚCI WIEDZA KOMPETENCJE

K_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożonei nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U02

Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie– przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U03

Planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;

K_U05

Tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06

świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranychobszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07

Przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego, technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08

Świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U09

formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U11

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także

o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12

korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez

samodzielną pracę;

K_U14

stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych

dokonań.

K_W01

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W02

podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W03

podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04

podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08

Problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K03

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04

uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05

efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności

twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06

samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08

Inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Stoły i taborety przystosowane do rysunku i modelowania. Zasięg WI-FI. Gniazdka do zasilania komputerów. Oświetlenie do pracy i ekspozycji. Ekran szerokoformatowy podłączony do Internetu. Rzutnik i ekran. Ściany przystosowane do prezentacji projektu. Szafy i szuflady do przechowywania projektów. Drukarka 3D

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.4 (en)d 540 20 exercise 540h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12070