Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: prof. Jerzy Bogusławski
Asystent/ci: mgr Jan Gronkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

a.prezentacje

b.korekty indywidualne

c.dyskusje

d. dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

obroniona praca licencjacka na Akademii Sztuk Pięknych oraz pozytywny wynik przeglądu prac ze studiów licencjackich

ponadto: pogłębiona wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych; umiejętność twórczej obserwacji; znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania.

Wymagania końcowe

umiejętność formułowania oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej;

umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

 

Umiejętność wykonanie projektu zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania, opracowanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

a. Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji                                    35%

b. Konsekwencja we wdrażaniu założeń projektowych                                                    10%

c. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji                                                     20%

d. Aktywny udział w zajęciach – współpraca z prowadzącymi                                         20%

e. Forma przekazu zadania projektowego                                                                         15%

 

Ocena wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zadaniem projektów dyplomowych realizowanych w pracownijest stworzenie form pozwalających na świadome określenie konkretnego obszaru i/lub podkreślenie jego związków przestrzennych. Rezultatem jest podniesienie jakości użytkowej i wizualnej opracowanego terytorium, istotny wpływ na rozpoznawalność i przynależność miejsca.

Metody projektowania wymagają uświadomienia studentowi różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Analiza prowadzi do decyzji materiałowej , do w opracowania / skomponowania formy z treścią.

Przestrzeń : miejska, zabytkowa lub współczesna, świadomie ograniczona

Środki: małe formy kubaturowe lub dwuwymiarowe, będące lub związane z meblem miejskim czy struktury posadzki tworzące detale.

Technologie : tradycyjne i nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym

umiejętność wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. „100 lat Rysunku Architektonicznego” Neil Bingham

2. „Bycie przestrzeń I architektura”

3.. „Bycie przestrzeń I architektura” Christian Norberg - Schulz

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

E.H Gombrich "Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego"

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje


UMIEJĘTNOŚCI WIEDZA KOMPETENCJE

K_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożonei nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U02

Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie– przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U03

Planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;

K_U05

Tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06

świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranychobszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07

Przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego, technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08

Świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U09

formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U11

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także

o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12

korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez

samodzielną pracę;

K_U14

stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych

dokonań.

K_W01

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W02

podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W03

podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04

podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08

Problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K03

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04

uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05

efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności

twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K06

samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K08

Inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Stoły i taborety przystosowane do rysunku i modelowania. Zasięg WI-FI. Gniazdka do zasilania komputerów. Oświetlenie do pracy i ekspozycji. Ekran szerokoformatowy podłączony do Internetu. Rzutnik i ekran. Ściany przystosowane do prezentacji projektu. Szafy i szuflady do przechowywania projektów. Drukarka 3D

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 d 540 20 ćw. 540h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12070