(en)Katalog ECTS

Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej

(en)Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods (en)-brak-
Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria) (en)-brak-
Teaching goals (program content, subject description) (en)-brak-
Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

ABSOLWENT POTRAFI

K_U03 w sposób odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się
przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym; P6S_UW, P6S_UO

K_U07 posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, włączając do
swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla
mediów; P6S_UW, P6S_UO

K_U08 opisywać własne koncepcje artystyczne, określić i zanalizować problem, odnieść się
przy tym do wybranych tradycji oraz odnaleźć właściwie źródła informacji; P6S_UW, P6S_UK

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W08 podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki i teorii kultury oraz tendencje rozwoju
sztuki mediów; P6S_WG

K_W09 elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej, problemów współczesnej
kultury artystycznej oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji; P6S_WG
P6S_WK

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 zorganizowania warsztatu metodyczno-twórczego i podejmowania nowych zadań
i działań twórczych oraz kulturotwórczych, kierując się zasadami etyki i dbając
o dotychczasowe tradycje w sztuce; P6S_KK, P6S_KO, P6S_KR

K_K02 funkcjonowania jako samodzielny artysta mulWmedialny i intermedialny oraz
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań
twórczych, a także definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane
z kulturą i sztuką; P6S_KO, P6S_KR

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)o 30 6 lecture 30h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12095