Katalog ECTS

Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej

Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI

K_U03 w sposób odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się
przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym; P6S_UW, P6S_UO

K_U07 posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, włączając do
swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla
mediów; P6S_UW, P6S_UO

K_U08 opisywać własne koncepcje artystyczne, określić i zanalizować problem, odnieść się
przy tym do wybranych tradycji oraz odnaleźć właściwie źródła informacji; P6S_UW, P6S_UK

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W08 podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki i teorii kultury oraz tendencje rozwoju
sztuki mediów; P6S_WG

K_W09 elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej, problemów współczesnej
kultury artystycznej oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji; P6S_WG
P6S_WK

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 zorganizowania warsztatu metodyczno-twórczego i podejmowania nowych zadań
i działań twórczych oraz kulturotwórczych, kierując się zasadami etyki i dbając
o dotychczasowe tradycje w sztuce; P6S_KK, P6S_KO, P6S_KR

K_K02 funkcjonowania jako samodzielny artysta mulWmedialny i intermedialny oraz
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań
twórczych, a także definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane
z kulturą i sztuką; P6S_KO, P6S_KR

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 o 30 6 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12095