(en)Katalog ECTS

Basics of design

(en)Pedagog: prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Forma zajęć:

 • konwersatorium,
 • dialog dydaktyczny,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • prezentacja,
 • projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć),
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów na Wydział Architektury Wnętrz.

Wymagania końcowe

Pozytywne zdanie egzaminu komisyjnego podsumowującego dokonania

w Pracowni Podstaw Projektowania po I roku studiów na Wydziale Architektury Wnętrz.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  od 0 do 5+.  Na ocenę składa się:

 • Kreatywność w zbudowaniu autorskiej tezy projektowej -  20%
 • Logiczne następstwo i samodzielność rozwiązywania kolejnych etapów w opracowywaniu projektu - 30%
 • Efektywność współpracy korektowej -  15%
 • Adekwatność przekazu wizualnego do projektu  - 15%
 • Zgodność merytoryczna i plastyczna rezultatu końcowego z założeniami wstępnymi w projekcie -20%
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program Pracowni Podstaw Projektowania koncentruje się na przekazie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bazowego opanowania warsztatu projektanta. Rozwijamy zdolność obserwacji, analitycznego i syntetycznego myślenia. Przedmiotem zajęć jest projektowanie przestrzeni w jej różnych aspektach. Zadania przygotowują do działań w obszarze architektury wnętrz oraz wystawiennictwa, które to przedmioty stanowią specjalizacje na studiach I stopnia.

Zadania dotyczą porządkowania, modyfikowania oraz tworzenia   przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka poprzez odpowiednie wykorzystanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb funkcjonalnych oraz specyficznych celów projektowych określonych w założeniach wstępnych.

Zagadnienia omawiane

 • Forma w przestrzeni- studium relacji z otoczeniem;
 • Cechy form (skala, kształt, faktura, kolor, walor);
 • Cechy układów przestrzennych (rodzaje relacji form);
 • Funkcja i ergonomia;
 • Forma – jako odpowiedź na postawioną ideę;
 • Plastyczna metafora jako forma interpretacji;
 • Studium projektowe małego wnętrza o zdefiniowanej funkcji;
 • Studium projektowe formy lub małej przestrzeni otwartej o charakterze ekspozycyjnym.

Przewidywana ilość zadań w semestrze to dwa zadania (max. do trzech w zależności od możliwości grupy studentów).

Temat I, Hasło: SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWY. REPORTAŻ AUTORSKI.

Wybierz aktualnie obecne w przestrzeni miasta 2 (dwie)realizacje – architektoniczną, informacyjną, wystawienniczą lub inne – które wg twojej oceny (opinii) stanowią pozytywny i negatywny przykład sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy.

Posiłkując się fotografiami ( od 1 do 4 dla każdego wyboru) autorskimi lub pozyskanymi z innych źródeł wykonaj na dwóch planszach 50x50 cm. fotomontaż, który jednoznacznie potwierdzi słuszność twojego wyboru. Układ plansz może być poziomy lub pionowy.

Temat II, Hasło: PROJEKT OKREŚLONEJ PRZESTRZENI O CHARAKTERZE EKSPOZYCYJNO-INFORMACYJNYM

W określonej przestrzeni sześcianu o boku 300 cm. zaprojektuj autorską formę – tzw. plakat przestrzenny – która w interesujący plastycznie sposób „zareklamuje” i przekaże podstawowe informacje o jednym, wybranym z pośród proponowanych:

A -  zawodzie  lub B – dyscyplinie sportowej

Masz do dyspozycji przestrzeń o wymiarach 300x300x300 centymetrów dostępną dla widza z czterech stron. Powinnaś (powinieneś) uwzględnić całość tej kubatury, nie zapominając o relacji projektowanych przez ciebie form do zadanej przestrzeni.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • „Zobaczyć świat” – Oskar Hansen, wyd. Zachęta Narodowa galeria Sztuki, 2005
 • „Ku formie otwartej” – Oskar Hansen, Fundacja Galerii Foksal, 2005
 • „Design Museum, 20 wiek, sztuka projektowania, Catherine Mc Dermott, Prowincja, Lesko, 1999
 • „Rozmowy o architekturze” – Jerzy Sołtan, Muzeum ASP w Warszawie, 1996
 • „Projektowanie wnętrz” – Gibbs Jenny, PWN, 2008
 • „Design 1940-1990, wzornictwo i projektowanie” – Raymond Guidot, WP. 1998
 • „Kolor, kultura, teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji” – John Gage, Universitas, 2009
 • „Zmysł porządku, o psychologii sztuki dekoracyjnej” – E.H. Gombrich, Universitas,  2010
 • „Przestrzeń i miejsce”, Yi – Fu – Tuan, Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW, 1987
 • „Ład przestrzeni” B. Szmidt, PIW. 1981
 • „Symetria” H. Weyl, PWN, 1960
 • „Podręcznik projektowania architektoniczno- budowlanego” Ernst Neufert, Arkady, 2010

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Publikacje książkowe wydawnictwa - Frame Publishers Amsterdam,
 • Czasopisma: Area, Domus, 2+3D, Architektura

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K-U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, wystawiennictwu;
 • Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;
 • Gromadzenie dokumentacji architektonicznej sal muzealnych, galerii i innych wskazanych przez studenta lokalizacji;
 • Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach i technologii stosowanych w realizacji wnętrz i wystawiennictwie;
 • Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 45 5 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12117