(en)Katalog ECTS

Psychophysiology of vision

(en)Pedagog: dr Jacek Szczechura

(en)Pole (en)Opis
Course type Specjalność: Architektura Wnętrz Typ przedmiotu: NO- obowiązkowy np. Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych) (KK– kształcenie kierunkowe, KU- kształcenie uzupełniające, NK - nauczanie kierunkowe, NO – nauczanie ogólne)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (formy zajęć)
- wykład
- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- nauczanie zdalne
- projekt indywidualny

Język wykładowy:
Język polski, angielski

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu wstępnego na I rok Wydziału Architektury Wnętrz ASP.

 

Wymagania końcowe

Semestr I studiów I stopnia – wykonanie wymaganych prac plastycznych i fotograficznych dotyczących zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach oraz podczas dyskusji konwersatoryjnych i eksperymentów.

Semestr II studiów I stopnia – wykonanie wymaganych w tym semestrze prac plastycznych oraz zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej z I i II semestru.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: ( także pracy licencjackiej i magisterskiej)
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1. Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność zadania oraz egzamin z wiedzy teoretycznej 40%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń zadania 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 15%
5. Forma przekazu zadania 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Celem Kursu jest nauczenie studenta podstawowych wiadomości z zakresu psychofizjologii widzenia i innych dziedzin psychologii, które są przydatne w projektowaniu i przyszłym wykonywaniu zawodu związanego z architekturą wnętrz. Zajęcia mają przygotować do samodzielnego korzystania z wiedzy psychologicznej, jej kreatywnego i skutecznego zastosowania w projektowaniu i kontakcie z odbiorcą oraz twórczego wykorzystania wiadomości z dziedziny psychologii w pracy projektowej.


Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. Budowy i funkcjonowania podstawowych elementów układu wzrokowego.
2. Zasad percepcji i analizy bodźców wzrokowych przez poszczególne piętra układu nerwowego.
3. Podstawowych prawidłowości psychologicznych rządzących organizacją informacji w polu widzenia i zastosowania ich w projektowaniu.
4. Wzajemnego oddziaływania bodźców barwnych i roli percepcji barwy w projektowaniu.
5. Podstawowych informacji z zakresu psychologii poznawczej; pamięci, uczenia się, psychologii emocji i osobowości przydatną w zawodzie o tym profilu.

 

Umiejętności - student/absolwent powinien być zdolny do:
1. Przyswojenia i wykorzystania wiedzy psychologicznej i psychofizjologicznej w zadaniach projektowych.
2. Wykorzystania różnorodnych informacji z zakresu psychologii poznawczej w zależności od konkretnych dziedzin działalności projektowej np. projektowaniu wnętrz, mebli, reklamy czy wystawiennictwa.

 

Inne kompetencje (społeczne) - student/absolwent powinien być przygotowany do:
1. Krytycznej analizy rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii oraz psychofizjologii ludzkiej.
2. Otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami w zakresie wiedzy psychologicznej i jej zasad adekwatnych w projektowaniu.
3. Osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji.
4. Pracy w zespole, także interdyscyplinarnym.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Cole A. Perspektywa 1997 Wyd. Dolnośląskie
2. Jacobs G. Nathan J. Trzy kolory, ewolucja oka naczelnych 2009 Świat Nauki 5/ 213/
3. Hall C. Ukryty wymiar 2009 Muza
4. Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii.1984 P.W.N.
5. Loftus E. Fabrykowanie wspomnień 2003 1 Świat Nauki Wyd.Specjalne
6. Ramandrandan V., Hubbad E. brzmienie barw kształt smaków 2003 Świat Nauki 6 /143
7. Schattschneider O., Metafory Eschera 1995 Świat Nauki 1/42/.
8. Werblin F., Rosha B. Siatkówkowe filmy 2007 Świat Nauki 1/ 175/
9. Strelau J., Psychologia, Podręcznik akademicki tom 1 - Podstawy psychologii, 2008
10. Kahneman D., Thinking, Fast and Slow, 2011
11. Materiały z prezentacji multimedialnych

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności - student/absolwent powinien być zdolny do:
1. Przyswojenia i wykorzystania wiedzy psychologicznej i psychofizjologicznej w zadaniach projektowych.
2. Wykorzystania różnorodnych informacji z zakresu psychologii poznawczej w zależności od konkretnych dziedzin działalności projektowej np. projektowaniu wnętrz, mebli, reklamy czy wystawiennictwa.

Wiedza - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. Budowy i funkcjonowania podstawowych elementów układu wzrokowego.
2. Zasad percepcji i analizy bodźców wzrokowych przez poszczególne piętra układu nerwowego.
3. Podstawowych prawidłowości psychologicznych rządzących organizacją informacji w polu widzenia i zastosowania ich w projektowaniu.
4. Wzajemnego oddziaływania bodźców barwnych i roli percepcji barwy w projektowaniu.
5. Podstawowych informacji z zakresu psychologii poznawczej; pamięci, uczenia się, psychologii emocji i osobowości przydatną w zawodzie o tym profilu.

Inne kompetencje (społeczne) - student/absolwent powinien być przygotowany do:
1. Krytycznej analizy rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii oraz psychofizjologii ludzkiej.
2. Otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami w zakresie wiedzy psychologicznej i jej zasad adekwatnych w projektowaniu.
3. Osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji.
4. Pracy w zespole, także interdyscyplinarnym.

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). P6S_UW
K_U02 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; P6S_UK
K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; P6S_UO
K_U04 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; P6S_UW
P6S_UU

K_W01 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia; P6S_WG

K_W09 powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu; P6S_WG

K_U11 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
o charakterze interdyscyplinarnym); P6S_UO

K_K09 podjęcia studiów drugiego stopnia. P6S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni oraz pracowni foto. Niezbędne są tradycyjne tablice i rzutnik.

 

Ze względu na na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19, zajęcia teoretyczne oraz częściowo korekty i konsultacje będą odbywać się w formie nauczania zdalnego, natomiast spotkania wymagające działań praktycznych będą wymagały sali uwzględniającej wymogi bezpieczeństwa. 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12118